HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12271
ime P., Elvis
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12271)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao5. 7. 2000.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
1Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.* pdf
2Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović, 2011: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM