HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12311
ime U., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12311)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao4. 7. 2001.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

2003

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva
1Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, Željko Zečić, Damir Ugarković, Zvonko Seletković, 2005: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima. Š.L. 13, s.* pdf
2Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, 2006: Odnos razvoja fenoformi hrasta lužnjaka i mikroklime šumskoga tla. GŠP vol. P5 s. 91
3Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Nikola Magdić, 2006: Dinamika razvoja i odumiranja stabala u prašumi Čorkova uvala Nacionalnoga parka Plitvička jezera. GŠP vol. P5 s. 105
4Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Zlatko Balta, 2006: Procjena propadanja šuma hrasta lužnjaka na temelju indeksa odumiranja stabala. GŠP vol. P5 s. 117
5Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Gordana Žnidarić, 2006: Utjecaj endomikoriznoga inokuluma na rast sadnica poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) i crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u rasadniku. GŠP vol. P5 s. 129
6Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Milan Oršanić, Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2009: Dieback of silver fir (Abies alba Mill.) in Gorski kotar in correlation with precipitation and temperature. GŠP vol. 43 s. 19
7Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
8Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić, 2009: Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području. Š.L. 5-6, s.237 pdf
9Damir Ugarković, Ivica Tikvić, 2011: Variation of climate in the region of Gorski kotar. GŠP vol. 44 s. 55
10Zvonko Seletković, Ivica Tikvić, Marko Vučetić, Damir Ugarković, 2011: Klimatska obilježja i vegetacija mediteranske Hrvatske. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 142
11Ugarković, D., I. Tikvić, Z. Seletković, M. Oršanić, I. Seletković, M. Blažinkov, M. Mrkonjić Fuka, S. Redžepović, 2011: Neke mikrobiološke značajke tala i prirodno pomlađivanje šumskih otvora oštećenih šumskih ekosustava obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom kotaru. Š.L. 3-4, s.99 pdf
12Damir Ugarković, Kristina Pleša, 2017: USPOREDBA ODUMIRANJA STABALA HRASTA LUŽNJAKA I POLJSKOG JASENA U ODNOSU NA EKOLOŠKU KONSTITUCIJU VRSTA. Š.L. 5-6, s.227 pdf
13Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Željko Zečić, Patrik Korijan, Davor Gašpar, 2017: PRIRODNA NALAZIŠTA TARTUFA U HRVATSKOJ I EKOLOŠKI PROBLEMI NJIHOVOG RAZVOJA. Š.L. 5-6, s.263 pdf
14Tikvić, Ugarković, Peles, Knežić, Medunić-Orlić, Marinić, Butorac, Čmrlec, Koharević, Nazlić, Pavlinović, Špika, Tomić, 2017: PROCJENE USLUGA ŠUMSKIH EKOSUSTAVA I OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA PARK ŠUME MARJAN U SPLITU. Š.L. 5-6, s.277 pdf
15Damir UGARKOVIĆ, Ivica TIKVIĆ, Krešimir POPIĆ , Josip MALNAR , Igor STANKIĆ, 2018: MIKROKLIMA I PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUMSKIH PROGALA NASTALIH ODUMIRANJEM STABALA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Š.L. 5-6, s.235 pdf
16Damir Ugarković, Željko Španjol, Ivica Tikvić, Dražen Kapučija, Ivana Plišo Vusić, 2019: Mikroklimatske različitosti degradacijskih stadija šuma hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 9-10, s.391 pdf
17Mladen Ognjenović, Tom Levanič, Nenad Potočić, Damir Ugarković, Krunoslav Indir, Ivan Seletković, 2020: Međuovisnost različitih indikatora vitaliteta stabala i njihov odziv na klimatske uvjete na plohi obične bukve (Fagus sylvatica L.). Š.L. 7-8, s.351 pdf
18Damir Ugarković, Ivan Seletković, Ivica Tikvić, Mladen Ognjenović, Krešimir Popić, Marko Orešković, Nenad Potočić, 2021: Povezanost mortaliteta obične jele (Abies alba Mill.) na području Fužina s klimatskim i strukturnim parametrima. Š.L. 7-8, s.311 pdf
19Damir Ugarković, Matko Matijević, Ivica Tikvić, Krešimir Popić, 2021: Neka obilježja klime i klimatskih elemenata na području grada Zagreba. Š.L. 9-10, s.479 pdf
20Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Ivana Grgurić, Ivan Perković, Nataša Hulak, Vibor Roje, Petar Šutalo, Krešimir Popić, 2022: Enzimatska aktivnost šumskog tla u oštećenom šumskom ekosustavu obične jele s rebračom . Š.L. 7-8, s.283 pdf
21Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango, 2023: Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 11-12, s.505 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM