HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12510
ime V., Lucija
zvanje
zanimanje     
mr. sc.; dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12510)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala21. 5. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
magistrirala29. 6. 2009.ŠF Zagreb
karijera2005.UŠP Karlovacrevirnica
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

14.11.2005

Stručne službe UŠP Karlovac

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Lucija Vargović rođena je 1980. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završila je u Koprivničkim Bregima, opću gimnaziju u Koprivnici.
1998. upisuje Šumarski fakultet u Zagrebu kojeg završava 2004. godine sa diplomskim radom kod prof. Pernar „GIS-model gospodarske jedinice Obreški lug“.
2009. godine na Poslijediplomskom studiju smjeru: Oblikovanje parkova i prirodnih rekreativnih objekata stječe akademski stupanj magistra znanosti, znanstveno područje biotehničke znanosti, polje šumarstvo, grana ekologija i uzgajanje šuma. Tema magistarskog rada sa mentorstvom prof. Čavlovića bila je „Primjenjivost metode fotografiranja za procjenu rekreacijskih interesa posjetitelja turističkog centra Petrova gora“.
Zapošljava se 2005. godine u UŠP Karlovac na radnom mjestu revirnika, gdje radi i danas.
Od početka rada u Hrvatskim šumama aktivan je član Hrvatskog šumarskog društva ogranak Karlovac, a od 2009. godine član Upravnog odbora.
Osim rada u sklopu aktivnosti HŠD-a prisustvuje i sudjeluje na šumarskim stručnim i znanstvenim skupovima.

1FOTO IZLET PETROVA GORA 2008; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2008. BIB
2Vargović, Lucija, 2008: Foto izlet na Petrovoj gori. Š.L. 9-10, s.486 PDF
3FOTO IZLET SLAPNICA 2009; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2009. BIB
4FOTO IZLET SLUNJ 2010; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2010. BIB
5FOTO IZLET POKUPSKI BAZEN 2011; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2011. BIB
6Vargović, Lucija, 2011: Foto izlet “Slunj 2010.”. Š.L. 3-4, s.186 PDF
7Prirodna obnova sastojina obične bukve i cera nakon požara u g.j. Perjasička kosa; Izvorni znanstveni članak objavljen u stručnom časopisu Vatrogastvo i upravljanje požarima (3/2012)
8Analiza pristupačnosti zelenih površina osobama s invaliditetom u Hrvatskoj; Pregledni rad predstavljen posterom na međunarodnoj konferenciji Zaštite na radu i zaštite zdravlja, listopad 2012. Zadar.
9FOTO IZLET DRAGANIČKI LUGOVI 2012; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2012. BIB
10Vargović, Lucija, 2012: Četvrti foto izlet karlovačkog ogranka “Pokupski bazen 2011”. Š.L. 1-2, s.100 PDF
11FOTOIZLET BLATUŠA 2014.; HŠD Ogranak Karlovac, Karlovac 2014. BIB
12FOTO IZLET KORANA-TOUNJČICA-MREŽNICA 2015.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2015. BIB
13Uloga javnosti u održivom gospodarenju šumama, 5th international Conference Vallis Aurea, 2016. Požega.
14Sektoriranje šumskih sastojina u svrhu kvalitetnije protupožarne zaštite, međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštite na radu i zaštite zdravlja, 2016. Zadar
15Overview of invasive woody species in horticultural areas of Karlovac, Pregledni rad predstavljen posterom na 2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 2016. Zagreb
169. FOTOIZLET RIBNIK 2016.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2016. BIB
178. FOTOIZLET ŽUMBERAK 2016.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2016. BIB
18Lucija Vargović, 2016: 7. FOTO IZLET KARLOVAČKOG OGRANKA HŠD-a. Š.L. 3-4, s.185 PDF
19Lucija Vargović, 2017: DVA FOTO IZLETA KARLOVAČKOG OGRANKA HŠD-A TIJEKOM 2016. GODINE. Š.L. 9-10, s.532 PDF
20FOTOIZLET 2018 - CETINGRAD; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, karlovac 2018. BIB
2110. FOTOIZLET JAŠKOVO 2017.; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2018. BIB
2210 foto izleta; Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac 2018. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM