HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12516
ime Z., Marko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      docent na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


lokacija

diplomirao18. 6. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
karijera2005.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuasistent
trenutno, od2012.Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarsku genetiku,
dendrologiju i botaniku, asistent Doc. dr. sc. Marko Zebec rođen je 13. rujna 1978. godine u Zagrebu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Zagrebu. Godine 1997. upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje i diplomira 2004. godine, te stječe stručni naziv dipl. ing. šumarstva. Godine 2005. zapošljava se na tadašnjem Zavodu za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u svojstvu asistenta na nastavnom predmetu Dendrologija. Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, od 2012. godine, realizira nastavu iz kolegija Hortikulturna dendrologija i Osnove dendrologije na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dosad je kao autor ili koautor, objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, a sudjelovao je i na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Uže područje znanstvenog interesa usmjereno mu je na istraživanje morfološke i genetičke varijabilnosti autohtonih vrsta plemenitih listača, posebice nizinskog brijesta, kao i na utvrđivanje zastupljenosti pojedinih hortikulturnih svojti u urbanim sredinama Hrvatske.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 PDF
2Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Damir Drvodelić, 2006: Varijabilnost populacija brekinje u kontinentalnom dijelu Hrvatske prema morfološkim obilježjima lišća i plodova. GŠP vol. P5 s. 305
3Marilena Idžojtić, Marko Zebec, 2006: Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) i širenje invazivnih drvenastih neofita u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 315
4Zebec, M., 2006: Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”. Š.L. 1-2, s.65 PDF
5Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101 pdf
6Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399 pdf
7Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
8Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
9Zebec, Marko, 2009: Marilena Idžojtić: “Dendrologija-list”. Š.L. 11-12, s.645 PDF
10Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, 2010: Revitalizacija arboretuma Lisičine. Š.L. 1-2, s.5 pdf
11Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić, 2010: Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje. Š.L. 5-6, s.294 PDF
12Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec, 2010: Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova. Š.L. 11-12, s.569 pdf
13Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2011: Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.269 pdf
14Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ, 2012: Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova. Š.L. 9-10, s.479 pdf
15Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579 pdf
16Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325 pdf
17Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
18Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec, 2014: DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.55 pdf
19Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.563 pdf
20Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ, 2015: RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 9-10, s.429 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IDŽOJTIĆ, Marilena: Dr. sc. Marko Zebec, ŠL 7-8/2010, s.431 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM