HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12525
ime J., Goran
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12525)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao24. 2. 2005.Šumarski fakultet u Zagrebudipl.ing.šumarstva
doktorirao10. 5. 2012.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera2005.Šumarija Splitpripravnik
trenutno, od12. 2005.Institut za jadranske kulture Splitznanstveni novak
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Split

2005

Institut za jadranske kulture

diplomirani inženjer šumarstva

 Goran Jelić je rođen 18. 08. 1980. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Splitu, a srednju šumarsku školu u Kaštel Štafiliću. Studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1999. godine gdje je i diplomirao 2005. godine stekavši zvanje diplomiranog inženjera šumarstva.

Nakon studija radio je kao pripravnik u Šumariji Split, Uprava šuma podružnica Split. U prosincu 2005. godine zapošljava se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu kao znanstveni novak u Samostalnom odjelu za šumarstvo. Tijekom 2006. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja Uzgajanje šuma s lovnim gospodarenjem.

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa. Zajedno sa suradnicima objavio je 12 znanstvenih radova, 4 sažetka u zbornicima skupova i 2 stručne studije. Poseban interes u njegovom radu zauzima uzgajanje šuma, pošumljavanje, erozija tla vodom, melioracija krša.

Član je Hrvatskog šumarskog društva.

1Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, 2009: Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču. Š.L. 1-2, s.5 pdf
2Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121 pdf
3Butorac,L., V. Topić, G. Jelić, 2009: Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju. Š.L. 3-4, s.165 pdf
4Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.* pdf
5Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.* pdf
6Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM