HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12525
ime J., Goran
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12525)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao24. 2. 2005.Šumarski fakultet u Zagrebudipl.ing.šumarstva
doktorirao10. 5. 2012.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera2005.Šumarija Splitpripravnik
trenutno, od12. 2005.Institut za jadranske kulture Splitznanstveni novak

član HŠD ogranak
Split

2005

Institut za jadranske kulture

diplomirani inženjer šumarstva Goran Jelić je rođen 18. 08. 1980. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Splitu, a srednju šumarsku školu u Kaštel Štafiliću. Studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1999. godine gdje je i diplomirao 2005. godine stekavši zvanje diplomiranog inženjera šumarstva.

Nakon studija radio je kao pripravnik u Šumariji Split, Uprava šuma podružnica Split. U prosincu 2005. godine zapošljava se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu kao znanstveni novak u Samostalnom odjelu za šumarstvo. Tijekom 2006. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog područja Uzgajanje šuma s lovnim gospodarenjem.

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa. Zajedno sa suradnicima objavio je 12 znanstvenih radova, 4 sažetka u zbornicima skupova i 2 stručne studije. Poseban interes u njegovom radu zauzima uzgajanje šuma, pošumljavanje, erozija tla vodom, melioracija krša.

Član je Hrvatskog šumarskog društva.

1Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, 2009: Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču. Š.L. 1-2, s.5 pdf
2Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121 pdf
3Butorac,L., V. Topić, G. Jelić, 2009: Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju. Š.L. 3-4, s.165 pdf
4Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.* pdf
5Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.* pdf
6Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM