HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1255
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1255)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mike i Katice rođ. Rajković. Osnovnu školu završio je u Brinju. Radi kao čuvar šume u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Brinje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM