HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12556
ime B., Darko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (12555 /12556)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1995.ŠF Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent
dodatne listeplaninari
1Glasnik za šumske pokuse; KR. SVEUČILIŠTA SHS U ZAGREBU ZAVOD ZA ŠUMSKE POKUSE, ZAGREB 1926. BIB
2Nikola Pernar, Darko Bakšić, 1999: Soils of forest ecosystems in the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 147
3Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž., 1999: Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu. Š.L. 3-4, s.101 pdf
4Nikola Pernar, Zvonko Seletković, Darko Bakšić, 2000: Pedological and microclimatic properties of some experimental plots of pedunculate oak (Quercus robur L.) plantations in Croatia. GŠP vol. 37 s. 251
5Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2003: Tla bukovih šuma. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 57
6Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković, 2003: Značajke tla na eruptivu Senjske Drage. Š.L. 13, s.* pdf
7Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223 pdf
8Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2005: Tlo poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 71
9Nikola Pernar, Danko Holjević, Josip Petraš, Darko Bakšić, 2005: Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje erozije u Abramima. Š.L. 13, s.* pdf
10Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2006: Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja. GŠP vol. P5 s. 151
11Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2006: Kontaminiranost tla u naftnom polju. GŠP vol. P5 s. 201
12Nikola Pernar, Darko Bakšić, Joso Vukelić, Dario Baričević, 2006: Organska tvar tla šumskoga ekosustava Bilogore. GŠP vol. P5 s. 213
13Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
14Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008. BIB
15Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković, 2008: Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica. Š.L. 9-10, s.405 pdf
16Darko Bakšić, Nikola Penar, Ivan Perković, 2009: Adsorption complex of soils on non-carbonate substrate in fir and beech-fir forests of Croatia. GŠP vol. 43 s. 1
17Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
18Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević, 2010: Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri. Š.L. 5-6, s.229 pdf
19Nikola Pernar, Boris Vrbek, Darko Bakšić, 2011: Tlo. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 130
20Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC, 2012: Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini. Š.L. 9-10, s.431 pdf
21Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2013: USPOREDBA DVIJE METODE PROSIJAVANJA I SEDIMENTACIJE ZA ODREĐIVANJE GRANULOMETRISKOG SASTAVA TLA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA INTERPRETACIJE. Š.L. 11-12, s.567 pdf
22Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
23Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje, 2017: UTJECAJ MATIČNOG SUPSTRATA NA FIZIČKE I MINERALNE ZNAČAJKE TLA U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 5-6, s.237 pdf
24Nera Bakšić, Darko Bakšić, 2017: KOLIČINE GORIVA I ZALIHE UGLJIKA U ŠUMSKOJ PROSTIRCI SASTOJINA ALEPSKOG BORA NA OTOKU MLJETU. Š.L. 5-6, s.247 pdf
25Nikola Pernar, Darko Bakšić, Mario Ančić, Ivan Perković, 2022: Kemijske značajke površinskog dijela tla u odnosu na litolologiju i geomorfologiju visokog krša. Š.L. 11-12, s.475 pdf
26Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 26.1.2023.; Mreža TV, Zagreb 2023. BIB
27Darko Bakšić, Nera Bakšić, Daniel Krstnošić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Stjepan Mikac, Vibor Roje, Branimir Krtalić, 2023: Značajke šumske prostirke i tla u šumi obične jele i crnoga graba (Ostryo-abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) na Biokovu. Š.L. 7-8, s.307 pdf
28Nera Bakšić, Darko Bakšić, 2023: Količine goriva u šumskoj prostirci sastojina hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.). Š.L. 11-12, s.513 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM