HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12568
ime P., Nenad
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (11033 /12568)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao1998.ŠF Zagreb
magistrirao19. 11. 2002.ŠF Zagreb
doktorirao28. 6. 2006.ŠF Zagreb
karijera1993.Visoko povjerenstvo UN za izbjeglice
trenutno, od13. 7. 1998.Šumarski institut Jastrebarsko
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva

 Nenad Potočić rodio se 22. lipnja 1969. godine u Bjelovaru, gdje završava osnovnu i srednju školu. Od 1993. godine radi u Odjelu za telekomunikacije Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice, a diplomira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Od 13. srpnja 1998. godine radi kao znanstveni novak u Odjelu za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog instituta, Jastrebarsko na znanstveno-istraživačkom projektu “Unapređenje rasadničke proizvodnje i uzgoja šumskih kultura" pri Ministarstvu znanosti i tehnologije (šifra projekta: 00240102, voditelj dr. sc. Stevo Orlić). Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja “Uzgajanje šuma”. U srpnju 1999. godine izabran je u istraživačko zvanje mlađi asistent u Šumarskom institutu, Jastrebarsko.
Nakon stjecanja zvanja magistra znanosti temom "Dinamika biogenih elemenata u iglicama obične jele (Abies alba Mill.) različitog stupnja osutosti krošanja" 19. studenog 2002. godine, biva izabran u istraživačko zvanje asistent. Od 1. kolovoza 2002. godine sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu "Istraživanje u rasadnicima i šumskim kulturama" (šifra projekta: 0024002). Od 2001. do 2005. godine vodi zadatak «Vitalitet i stanje ishrane šumskih zajednica u Republici Hrvatskoj» u sklopu potprojekta 1/3 «Izloženost šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite» za Hrvatske šume d.o.o.
Doktorsku disertaciju pod naslovom «Utjecaj gnojidbe dušikom na rast i razvoj klonova nekih vrsta topola (Populus spp.) u porječju Drave kod Varaždina» obranio je 28. lipnja 2006. godine, nakon čega radi u svojstvu višeg asistenta.
Od 1999. godine aktivan je u Međunarodnom programu za procjenu i praćenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests), gdje je član Ekspertne skupine za folijarne analize. Od 2006. godine voditelj je projekta "Istraživanje stanja oštećenosti šuma u okviru ICP-Forests" za Hrvatske šume, d.o.o. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i radionicama. Objavio je veći broj znanstvenih radova, stručnih radova i studija iz područja oštećenosti i ishrane šumskog drveća. Član je Hrvatskog šumarskog i Hrvatskog tloznanstvenog društva.
 

1Potočić, N., Seletković, I., 1999: XV ICP Forests Task Force Meeting, Vilnius. Š.L. 9-10, s.504 PDF
2Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N., 1999: 12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 9-10, s.505 PDF
3Potočić, N., Seletković, I., 2000: Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine. Š.L. 1-2, s.51 pdf
4Seletković, I., Potočić, N., 2000: Međunarodni interkalibracijski tečaj za procjenu oštećenosti šuma – središnja i istočna Europa. Š.L. 9-10, s.608 PDF
5Potočić, N., 2001: 3. sastanak ekspertne skupine za stanja krošanja. Š.L. 3-4, s.231 PDF
6Potočić, N., Seletković, I., 2001: Utvrđivanje jačine depozicije sumpora na području Istre bioindikacijom. Š.L. 9-10, s.487 pdf
7Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N., 2002: Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?. Š.L. 9-10, s.533 PDF
8Seletković, I., Potočić, N., 2004: Oštećenost šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine. Š.L. 3-4, s.137 pdf
9Pilaš, I., Potočić, N., 2004: Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Š.L. 5-6, s.255 pdf
10Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković, 2005: Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane. Š.L. 13, s.* pdf
11Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Milan Oršanić, Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2009: Dieback of silver fir (Abies alba Mill.) in Gorski kotar in correlation with precipitation and temperature. GŠP vol. 43 s. 19
12Potočić, N., I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš, 2009: Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe. Š.L. 5-6, s.289 pdf
13Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević, 2009: Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje. Š.L. 9-10, s.469 pdf
14Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak, 2010: Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću. Š.L. 7-8, s.361 pdf
15Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2011: Stanje oštećenosti sredozemnih šuma i utjecaj imisija. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 295
16Kobal, M., M. Urbančič, N. Potočić, B. De Vos, P. Simončič, 2011: Pedotransfer funkcije za procjenu gustoće šumskih tala. Š.L. 1-2, s.19 pdf
17Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.* pdf
18Potočić,N., I. Seletković, 2011: Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine. Š.L. 13, s.* pdf
19Seletković,I., N. Potočić, M. Šango, 2011: Primjenjivost preparata za folijarnu primjenu Hungavit u svrhu povećanja kvalitete sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) u rasadničkoj proizvodnji. Š.L. 13, s.* pdf
20Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković, 2012: Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri. Š.L. 1-2, s.19 pdf
21Nenad Potočić, 2016: 30 GODINA MEĐUNARODNOG PROGRAMA ZA PROCJENU I MOTRENJE UTJECAJA ZRAČNOG ONEČIŠĆENJA NA ŠUME (UNECE – ICP FORESTS). Š.L. 1-2, s.69 PDF
22Krunoslav SEVER, Matija HRUST, Željko ŠKVORC, Saša BOGDAN, Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ, Jozo FRANJIĆ, 2016: POUZDANOST PROCJENE STANJA ISHRANE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) S DUŠIKOM POMOĆU PRIJENOSNOG KLOROFILMETRA CCM-200. Š.L. 9-10, s.465 pdf
23Mladen Ognjenović, Ivica Čehulić, Ante Kaliger, Maja Križanec, Anamarija Laslo, Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2018: Utjecaj poboljšivača tla „Herbafertil“ na uspijevanje Kineskog javora (Acer tataricum L. ssp. ginnala Maxim.)u rasadničkom pokusu. Š.L. 7-8, s.351 pdf
24Mladen Ognjenović, Tom Levanič, Nenad Potočić, Damir Ugarković, Krunoslav Indir, Ivan Seletković, 2020: Međuovisnost različitih indikatora vitaliteta stabala i njihov odziv na klimatske uvjete na plohi obične bukve (Fagus sylvatica L.). Š.L. 7-8, s.351 pdf
25Damir Ugarković, Ivan Seletković, Ivica Tikvić, Mladen Ognjenović, Krešimir Popić, Marko Orešković, Nenad Potočić, 2021: Povezanost mortaliteta obične jele (Abies alba Mill.) na području Fužina s klimatskim i strukturnim parametrima. Š.L. 7-8, s.311 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM