HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1264
ime K., Ferdo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1264)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Stjepana i Anke rođ. Potkolabović. Osnovnu školu završio je u Starom Grabovcu, a srednju Šum. u Karlovcu (1951). Od 1951. do 1955. radio je u Šumariji Valpovo, a zatim do 1965. u Šumariji Turbe, ŠG Travnik BiH. U poduzeću “Slavonija” DI radio je od 1965. do odlaska u mirovinu 1992. god. U međuvremenu položio je stručni ispit. Pretežito je radio kao rukovodilac u DI – impregnacija drva. Nositelj je Ordena rada sa srebrnim vijencem. Živi u Slav. Brodu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM