HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1269
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1269)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1961, nakon jedne godine prethodnog radnog staža, a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Grubišno Polje, ŠG “Mojica Birta” Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM