HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1278
ime K., Andrija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, slikar, kipar, novinar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1278)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1959.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 U Karlovcu je završio Šum. školu (1959) i cijeli radni vijek bio je zaposlen kao šum. tehničar u Karlovcu. Počeo je raditi 1960. u ŠG Karlovac. Tijekom 1961. radio je u Građev. upravi kao tehnički nadzornik i referent za projektiranje cesta. Od 1962. bio je ru kovoditelj radova na iskorištavanju šuma u Šumariji Draganić, a 1963. prešao je u pogon za mehanizaciju te od 1964. radi kao referent motornih pila i normiranja u Upravi ŠG Karlovac. Od 1970. do 1974. poslovođa je faze III u RJ Mehanizacija. Najduže je bio na radnome mjestu referenta za informacije ŠG Karlovac (1974– 1991). Osnivanjem “Hrv. šuma” upravitelj je zgrade UŠ Karlovac. Zbog bolesti 1995. god. otišao je u prijevremenu mirovinu. Bavio se slikarstvom i kiparstvom u maniri naive. Sudjelovao je na dvadesetak skupnih kiparskih izložbi u zemlji i inozemstvu. Bio je učesnik likovnih kolonija i humanitarnih akcija za žrtve Domovinskog rata. Primio je nekoliko zahvalnica i priznanja te zlatnu medalju za kiparstvo i zlatnu medalju za crtež radnika šum. industrije Hrvatske. Spominje se u bibliografi jama za izvornu umjetnost: naiva u Hrvatskoj, u bibliografi ji suvremenih ličnosti u Italiji (1983) i u "Who is who" (Cambridge 1985).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HŠD – ogranak Karlovac: Andrija Kusanić (1940 – 2003), ŠL 5-6/2003, s.330 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM