HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1280
ime K., Mile  - J.
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1280)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Jove i Duške rođ. Višnjić. Osnovnu školu završio je u Trošmariji, a Šum. školu u Karlovcu (1972). Zaposlio se u Šumariji Ogulin, ŠG Ogulin 1972. god. Do 1985. god. radio je na iskorištavanju šuma, a potom do 1991. bio je referent – revirnik za privatne šume, a od 1991. do 1994. pom. revirnika – lugar u Hrvatskim šumama, UŠ Ogulin. Od 1994. do 2000. god. na mjestu je pom. revirnika i radi pretežito u Šumariji Ogulin na uzgoju. Sada je poslovođa – otpremnik u istoj Šumariji. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM