HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12837
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
      red. profesor Tehnologije furnira i ploča i Tehnologije ploča iz usitnjenog drva

                                                                IZBOR      (HLDT /12837)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je i maturirao 1954. godine. Šumarski fakultet, DI smjer, upisao je 1954, a diplomirao 28.II.1960. godine. Nakon odsluženoga vojnog roka 14.IV.1961. god. zaposlio se u Zagrebačkoj tvornici pokućstva kao inženjer pogona i glavni konstruktor. Od 1.XI.1962. godine do 1.VII.1963. god. radi u Tvornici šperploča DIP-a Vrginmost u Vrginmostu kao voditelj odjeljenja, voditelj smjene, a zatim kao upravitelj tvornice. Dana 1.VII.1963. godine ponovno se zapošljava u Zagrebačkoj tvornici pokućstva u Analitičko-planskom odjelu. Dana 1.XII.1963. god. zapošljava se na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu kao asistent za predmet Industrija furnira i ploča. Znanstveno-nastavno vijeće Šum. fakulteta škol. god. 1969/70, nakon smrti prof. dr. sc. J. Krpana, povjerava mu nastavu predmeta Tehnologija furnira i ploča. Od tada vodi nastavu na VI, VII/1 i VII/2 stupnju studija i mentor je pri izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Na Šum. fakultetu u Zagrebu 1969. godine stječe naslov magistra znanosti obra- nivši magistarski rad Spajanje furnira. Obranivši 1976. godine doktorsku disertaciju Utjecaj vlage iverja i temperature prešanja u proizvodnji troslojnih ploča iverica na vrijeme prešanja i svojstva gotovih ploča, promoviran je u doktora drvnoindustrijskih znanosti s područja tehnologije furnira i ploča. Za višeg predavača predmeta Tehnologija furnira i ploča izabran je 1975. god., 1977. god. izabran je za docenta, a 1981. god. promaknut je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora predmeta Tehnologija furnira i ploča. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje šumarstva za predmet Tehnologija ploča iz usitnjenog drva izabran je 1987. god. U sklopu dosadašnjeg znanstvenog, stručnog i nastavnog rada uglavnom se bavio: tehnologijom, svojstvima i metodama ispitivanja klasičnih ploča iverica; proizvodnjom, svojstvima i ispitivanjem vatrootpornih ploča; problemom naknadnog oslobađanja formaldehida iz drvnih ploča; razvojem novih tipova ploča na bazi drva; problemom sirovine za proizvodnju ploča od usitnjenog drva; filozofijom šumsko - drvnoindustrijskog kompleksa. Surađivao je s brojnim institutima u Hrvatskoj, Europi i Americi. Tijekom školske godine 1971/72. bio je na usavršavanju u Finskoj, na Institutu za tehnička istraživanja Helsinki-Otamiemi (Valtion Teknillinen Tutkimnslaitos, Otamiemi). U škol. god. 1979/80. bio je na usavršavanju u SR Njemačkoj, u Institutu za ispitivanje drva (Institut für Holzforschung der Universität München) i Wilhelm Klauditz Institutu u Braunschweigu, a posjetio je i Fachhochschule Rosenheim te Institut für Fenstertechnik u Rosenheimu. U školskoj godini 1981/82. bio je na usavršavanju u SAD-u, u sklopu Fulbrightovoga programa, na University of California at Berkeley Forest Products Laboratory i USDA Forest Products Laboratory (Affiliated with U. of Wisconsin) Madison. U Lewistonu, Idaho, u tvrtki Potlatch radio je na eksperimentalnom dijelu projekta Surface Activated Bonding Systems. U Minnesoti i sjevernom Wisconsinu posjetio je pet velikih proizvođača ploča (Louisiana - Pacific, Blandin Wood Products, Potlatch, Superwood i Northwood). Bio je savjetnik u Internacionalnom centru za drvo u Trstu (C.I.L. Centro Internazionale Legno Trieste, Italia). Radio je u komisijama za izradu JUSa za furnire i ploče (1976, 1977, 1978. i dalje), na izradbi nacrta Naredbe o obveznom atestiranju ploča iverica za opću upotrebu i građevinarstvo, te obavio njezinu završnu stručnu recenziju 1983. godine. Predsjednik je TO 89 - Furniri, drvne ploče i drvni poluproizvodi.
 Voditelj je i jedan od osnivača Laboratorija za atestiranje ploča iverica. Izradio je niz elaborata, studija i ekspertiza. Bio je mentor pri izradi dvaju doktorskih disertacija i sedam magistarskih radova. Vodio je temu Istraživanja na području tehnologije furnira i ploča, sa zadacima Izrada iverica na bazi otpadaka iz hrastovine i mekih listača za potrebe građevinarstva i proizvodnje namještaja, te Istraživanja optimalnih temperatura i potrebnog vremena zagrijavanja furnirskih trupaca raznih domaćih vrsta drva.Bio je voditelj projekta Ministarstva znanosti Razvoj novih tipova ploča na bazi drva. Voditelj je hrvatsko-slovenskog projekta Ministarstva znanosti Utjecaj kakvoće nekih sirovina na fizička i mehanička svojstva drvnih ploča.Također je voditelj projekta Ministarstva znanosti Istraživanje sirovina, procesa izrade, kakvoće i uporabe ploča. Radio je na projektu Istraživanje racionalnog korištenja drvne sirovine te projektiranje i uhodavanje probnog pogona u pokrajini Friuli - Venezija Giulia, 1976. Radio je na projektu Biotehniške fakultete u Ljubljani, te vodio temu Komparativna analiza i usavršavanje JUS-a za šperano drvo, a sudjelovao je u radu Kompara- tivna istraživanja i usavršavanja JUS-a za iverice. Radio je na projektu Reziskave razvoja proizvodov in tehnologij v lesarstvu, Optimizacija nekaterih tehnoloških lastnosti in proizvodnje ivernih plošć za uporabo v gradbeništvo.

1Vladimir Bruči, 1980: Utjecaj vlage iverja i temperature prešanja u proizvodnji troslojnih ploča iverica na vrijeme prešanja i fizičko-mehanička svojstva gotovih ploča. GŠP vol. 20 s. 149
2Istraživanje procesa prerade drva u ploče, Bilten ZIDI, 13(1985), 3, 13-27.
3Vatrozaštitna kemijska sredstva za povećanje vatrootpornosti tvrdih ploča vlaknatica izrađenih suhim postupkom i MDF ploča (sa M. Tatalović), Drvna industrija, 36(1985), 5-6, 15-25.
4Korišćenje sekundarne sirovine u proizvodnji ploča, Bilten ZIDI, 13(1985), 2, 51-63.
5Mogučnost ocjenjivanja gorivosti drvnih materijala pomoću kisikovog indeksa (sa M. Ivančić), Drvna industrija, 37(1986), 1-2, 27-32.
6Prethodna ispitivanja izrade vatrootpornih ploča iverica (sa T. Laufenberg i S. Le Van), Drvna industrija, 36(1986), 3-4, 65-70
7Oslobađanje formaldehida iz neoplemenjenih i oplemenjenih iverica (sa M. Komac i M. Tatalović), Drvna industrija, 37(1986), 5-6, 127-132.
8Dinamika emisije formaldehida iz iverice određena perforatorskom i difuzionom metodom (sa V. Sertić i I. Opačić), Drvna industrija, 37(1986), 11-12, 277-281.
9Vladimir Bruči, Franjo Penzar, 1987: Proizvodnja furnira od hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). GŠP vol. P3 s. 383
10Razvoj proizvoda s obzirom na količinu formaldehida koji se naknadno oslobađa (sa M. Komac, M. Tatalović i J. Jahić), Drvna industrija, 38 (1987), 5-6, 103-109.
11Lijepljenje u proizvodnji iverica, Zbornik rad. o ljepilima i lijepljenju drva, 103-115, Tuheljske Toplice, 1987.
12Spanplatten mit orientierten Eigenschaften (OSB) für das Bauwesen (sa F. Mamić), Holz als Roh- und Werkstoff, 45(1987), 3, 110.
13Određivanje koncentracije slobodnog formaldehida različitim metodama iz proizvoda na bazi drva (sa M. Komac i M. Tatalović), Zbornik radova o ljepilima i lijepljenju drva, Tuheljske Toplice, 116-128, 1987.
14Ploče iverice sa orjentiranim iverjem (sa F. Mamić), Zbornik radova Možnost razvoja ivernih i vlaknenih plošć v Jugoslaviji, 144-152, Nova Gorica, 1987.
15Proizvodnja furnira od hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (sa F. Penzar), Glasnik za šumske pokuse, 23(1987), 3, 383-398.
16Novi znanstveni radnici iz oblasti biotehničkih zanosti (dr. S. Pirkmaier), Drvna industrija, 39(1988), 11-12, 285-286.
17Razvoj novih ploča za industriju namještaja i unutarnje opremanje, Bilten ZIDI, 17(1989), 1, 5-7.
18Tehnološka svojstva karbamidnih ljepila važna za proizvodnju iverica (sa M. Tatalović), Drvna industrija, 40(1989), 1-2, 19-25.
19Novi znanstveni radnici iz oblasti biotehničkih znanosti (mr. J. Jahić), Drvna ind., 40(1989), 1-2, 44.
20Oslobađanje formaldehida u toku proizvodnje i uskladištenja ploča od usitnjenog drva (sa J. Jahić), Drvna industrija, 40(1989), 9-10, 185-190.
21Vatrootpornost drvnih prerađevina (s I. Panjković), Kvalitet i standardizacija, 19(1991), 1, 7-16.
22Problematika upotrebe raznih vrsta drva u proizvodnji ploča iverica za namještaj (s I. Panjković), Zbornik radova AMBIENTA ’91, Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagreb, 45-50, 1991.
23Utjecaj različitih vrsta drva na fizičko-mehanička svojstva troslojnih iverica (s I. Panjković), Drvna industrija, 42(1991), 3-4, 55-60.
24Textilspanplatten (s I. Panjković), Holz als Rohund Werkstoff, 49(1991), 206.
25Fizička i mehanička svojstva okal-ploča i okalsrednjica (sa V. Jambreković i M. Brezović), Drvna industrija, 44(1993), 2, 57-61.
26Prethodna ispitivanja izrade vodootpornih ploča iverica (s I. Panjković i Đ. Trninić), Drvna industrija, 44(1993), 3, 96-99.
27Stevan Bojanin, Vladimir Bruči, 1994: Proizvodnja industrijskog drva (sječa, izrada i transport). GŠP vol. 31 s. 35
28Influence of Various Species of Wood on Physical and Mechanical Properties of Three-Layer Particleboard (s F. Mamić & E.O. Salah), WSU Compton Union Building, Pullman, Washington, USA, 1994.
29Određivanje formaldehida iz drvnih pločastih materijala perforatorskom metodom (sa Z. Janović, V. Jambreković i M. Brezović), sveučilišni priručnik, Šumarski fakultet, Zagreb, 1994.
30Razvoj i perspektive industrije furnira i ploča (sa F. Penzar, V. Jambreković i M. Brezović), Zbornik radova sa savjetovanja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, 8-12, Novi Vinodolski, 1994.
31Proizvodnja industrijskog drva (sječa, izrada i transport) (sa S. Bojanin), Glasnik za šumske pokuse, 31(1994), 35-91.
32Rezultati ispitivanja svojstava drvnih ploča (sa F. Penzar, V. Jambreković i M. Brezović), Zbornik radova sa savjetovanja Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, 59-62, Novi Vinod., 1994.
33Stanje proizvodnje pločastih materijala u Hrvatskoj i novi proizvodi u svijetu (s E.O. Salah), studija, UNIDO savjetovanje, Tuheljske Toplice, 1996.
34Ploče iverice i vlaknatice (sa V. Jambreković), sveučilišni udžbenik, Šumarski fakultet, Zagreb, 1996. Novi znanstveni radnici (mr. sc. V. Jambreković), Drvna industrija, 47(1996), 4, 164-170.
35Stanje i razvojni trend ploča na bazi drva u svijetu (sa V. Jambreković), Drvna ind., 48(1997), 1, 27-34. MDF - svjetski trend (sa V. Jambreković), Drvna industrija, 48(1997), 2.
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM