HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1287
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1287)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1993.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Koprivnica

1997

Šumarija Repaš

šumarski tehničar

 Sin Branka i Štefanije rođ. Crnjaković. Šum. školu završio je u Karlovcu 1993. god. Od 1993. do 2002. radio je u Šumariji Đurđevac, a nakon toga radi u Šumariji Repaš, UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM