HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1309
ime L., Mile
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1309)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Šum. školu (IV stupanj) u Karlovcu završio je, uz rad, 1983. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Našice, Šumarija Orahovica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM