HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13144
ime G., Ivica
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
      redoviti profesor Drvnih konstrukcija, Konstrukcija proizvoda od drva, Dizajna i Ojastučenog namještaja

                                                                IZBOR      (HLDT /13144)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer drvne tehnologije Osmogodišnju školu pohađao u Ravnoj Gori, a srednju tehničku drvne struke u Zagrebu. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na DI odjelu, diplomirao je početkom 1978. godine.

Početak službovanja vezan je za tvrtku Radin - Ravna Gora. Godine 1978. zaposlen je kao stručni suradnik, a godine 1980. izabran je za asistenta na Katedri za finalnu obradu drva, za predmet Konstrukcije proizvoda od drva. Od tada izvodi nastavu predmeta Konstrukcije proizvoda od drva, Konstrukcije namještaja, Tehnika lijepljenja, a tri školske godine i iz predmeta Tehnologija drvnih proizvoda za građevinarstvo.

Danas dr. sc. Ivica Grbac kao redoviti profesor osim gore navedenih predmeta izvodi i poslijediplomsku nastavu iz područja dizajna, konstrukcija i kvalitete namještaja. Od škol. god. 1990/91. sudjeluje u nastavi Interfakultetskog studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu za predmete Konstrukcije drvnih proizvoda I i II.

Dr. sc. Ivica Grbac aktivno se bavi znanstvenim radom još od 1978. godine. Magistrirao je 1985, a doktorsku disertaciju obranio je 1988. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Osnovna mu je znanstvena i nastavna djelatnost vezana za dizajn, konstrukcije proizvoda i tehnologiju finalnih proizvoda te kvalitetu namještaja i interdisciplinarnu problematiku zdravog i odmornog spavanja, tj. za područje namještaja i medicine. Na Akademiji Rolnicza, u Institutu mehaničke tehnologije u Poznanu u Poljskoj bio je dva studijska boravka u trajanju tri mjeseca, te na nekoliko studijskih boravaka u Švicarskoj, Danskoj, Engleskoj, Italiji, Njemačkoj, Austriji, SAD-u, Maleziji, Kini, Indoneziji i Finskoj. U Istraživačko-razvojnom centru ŠIPAD u Sarajevu bio je na studijskom boravku u trajanju 30 dana.

U znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog asistenta za predmet Konstrukcije proizvoda od drva izabran je 1985, a u zvanje docenta 1989. Godine 1993. postaje viši znanstveni suradnik, nakon toga i izv. sveučilišni profesor, a 1998. god. redoviti sveučilišni profesor.

Ukupna znanstveno-nastavna djelatnost dr. sc. Ivice Grbca tijekom 24 godine obuhvaća više od 100 znanstvenih radova i više od 140 stručnih radova, od toga preko 40 stručnih predavanja na skupovima, 26 studija ili projekata, te 2 priručnika, od kojih jedan u suautorstvu, jedno poglavlje u knjizi te jedna skripta interdisciplinarne problematike medicine i namještaja. Jedan je od autora monografije Pola stoljeća drvnotehnološke nastave i Obična jela u Hrvatskoj. Studije prof. dr. Ivice Grbca su djelomično ili potpuno realizirane u praksi.

Aktivan je u organiziranju i poticanju znanstvenog rada mladih istraživača. Bio je voditelj znanstvenoistraživačkog projekta Istraživanje svojstava materijala, proizvoda i proizvodnih procesa ojastučenog (tapeciranog) namještaja u razdoblju 1986/90. Od 2001. god. voditelj je međunarodnog projekta Kvaliteta sušenja drva. Neposredno radi na transferu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u obliku tehničko-tehnološke suradnje s više drvno-industrijskih poduzeća. Voditelj je i jedan od osnivača Laboratorija za ispitivanje ojastučenog - tapeciranog namještaja pri Šumarskom fakultetu. Od 1.V.1991. obavlja dužnost tajnika Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, a od 1.III.1995. do 1.X.1999. i dužnost pročelnika Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji. Godine 1996. izabran je za prodekana Drvnotehnološkog odsjeka, a 1998. biran je za prodekana u drugom mandatu. Dužnost prodekana obnaša do 30.IX.2000, a od 1.X.2000. izabran je za dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 1996. godine obnaša i dužnost predsjednika Izdavačkog savjeta znanstvenog časopisa Drvna industrija.

Član je Hrvatskoga šumarskog društva, izvanredni član Šumarske akademije, predsjednik Tehničkog odbora za namještaj, član ISPA-e (International Sleep Products Association), međunarodnog udruženja za probleme spavanja, član EURIFI-a - predstavnik Hrvatske u europskoj asocijaciji za ispitivanje namještaja, član dvaju tehničkih odbora pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (za drvne konstrukcije i namještaj), član Programskog odbora za drvo, član Uredništva i urednik za područje Drvo i namještaj u časopisu Majstor, član Uredništva časopisa za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju Pro Mente Croatica, član međunarodne udruge AGR (AKTION GESUNDER RÜCKEN) za sjedenje i ležanje, član Hrvatskog društva za kakvoću, član i dopredsjednik Tehničke komisije za drvo, drvne proizvode i namještaj u HGK, član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Drvna industrija, član i predsjednik stručnog povjerenstva za nagradu Mobil Optimum, član stručnog povjerenstva za dizajn proizvoda Exportdrvo dizajn, te član udruge Bundesverband der deutschen Rückenschulen (Njemačka škola za kralježnicu).
 Bio je član upravnog odbora u tvrtki Oriolik i JP Hrvatske šume. Od 1997. Predsjednik je organizacijskog odbora Ambienta. Aktivan je i na Sveučilišnom odboru za nastavu i studentska pitanja, a od 1.X.2000. do 1.X.2002. član je Senata Sveučilišta u Zagrebu. Autor je projekta Studio za zdravo spavanje i Studio za zdravo sjedenje, prvi takve vrste u Hrvatskoj, te odgovorna osoba od DZNM za ispitivanje namještaja u Hrvatskoj. Aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim emisijama na radiju i TV s područja medicine i namještaja. Odlikovao ga je predsjednik Republike Spomenicom Domovinskog rata 1990-92, a kao sudionik Domovinskog rata dobio je i dva posebna priznanja.

1Komparativno ispitivanje čvrstoće i trajnosti slijepljenih spojeva u proizvodima za građevinarstvo, Drvna industrija, 32(1981), 7-8, 183-190.
2Istraživanje statičke i dinamičke čvrstoće stolica kao parametra njihove kvalitete, Savjetovanje Istraživanje i razvoj proizvoda u drvnoj industrijI, Kumrovec, Bilten ZIDI, 10(1982), 4, 55-66.
3Istraživanje statičke i dinamičke čvrstoće stolica kao parametra njihove kvalitete, Drvna industrija, 34(1983), 1-2, 5-9.
4Proces brušenja u proizvodnji pločastog namještaja, Drvna industrija, 34(1983), 3, 53-58.
5Čvrstoća odabranih tipova slijepljenih vezova namještaja, Bilten ZIDI, 11(1983), 6, 71-82.
6Optimizacija obrade pločastih furniranih sklopova, Savjetovanje Optimizacija finalne tehnologije u drvnoj industriji, Tuheljske Toplice, Bilten ZIDI, 11(1983), 7, 79- 100.
7Optimizacija procesa lijepljenja ploča iz masivnog drva u proizvodnji namještaja, Bilten ZIDI, 12(1984), 4, 1-159.
8Neki problemi tehnologije masivnog namještaja od bukovine, Zbornik radova Kolokvij o bukvi, 125-133, Velika, 1984.
9Krevet, odmor i san, Zbornik radova Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda u preradi drva, 317-333, Osijek, 1984.
10Istraživanje trajnosti i elastičnosti različitih konstrukcija ležaja, magistarski rad, Šumarski fakultet Zagreb, 1985.
11Činioci racionalnog oblikovanja i konstruiranja ležaja, Bilten ZIDI, 13(1985), 5, 23-36.
12Istraživanje interakcije čovjek – ležaj, Savjetovanje 125 godina šumarske nastave u Hrvatskoj, Bilten ZIDI, 13(1985), 6, 51-91.
13Racionalizacija konstrukcija kreveta, Bilten ZIDI, 13(1985), 2, 143-153.
14Istraživanje kvalitete ležaja i poboljšanje njegove konstrukcije, disertacija, Šumarski fakultet Zagreb, 1988.
15Istraživanje nosača podloga kod kreveta statičkim i dinamičkim opterećenjem, Šumarski fakultet Zagreb, ZIDI, Zagreb, 1989.
16Nove koncepcije, konstrukcije i materijali namještaja za ležanje, Bilten ZIDI, 17(1989), 1, 7-12.
17Novi materijali u tehnici lijepljena i metode njihova ispitivanja, Bilten ZIDI, 17(1989), 1, 13-16.
18Ispitivanje elastičnih osobina i trajnosti konstrukcije namještaja za ležanje i sjedenje, Savjetovanje Suvremena dostignuća i rješenja u oblasti šumarstva, Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1-12, Beograd, 1990.
19Kvaliteta ojastučenog namještaja, znanstvena studija prihvaćena u DP-u za proizvodnju i promet namještaja i poliuretanskih masa ORIOLIK-Oriovac, str. 1-99 ZIDI, Šumarski fakultet Zagreb, 1990.
20Novi materijali i konstrukcije kao preduvjet podizanja kvalitete tapetarskih proizvoda, Zbornik radova Razvoj i unapređenje industrije namještaja s gledišta uključivanja u zajedničko europsko tržište, Zagrebački velesajam i Šum. fakultet Zagreb, 112-139, Zagreb, 1990.
21Konstrukcije, osobine i upotreba vodenog kreveta I, Drvna industrija, 41(1990), 11-12, 200-207.
22Konstrukcije, osobine i upotreba vodenog kreveta II, Vodeni krevet u medicini, Drvna industrija, 42(1991), 1-2, 23-28.
23Razvoj novih konstrukcija namještaja za ležanje, Znanstveno-stručno savjetovanje Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zbornik radova, AMBIENTA, Zagrebački velesajam i Šumarski fakultet, str. 65-73, Zagreb, 1991.
24Painting and roughness of beach venneered surfaces (Bajcuvanje i rapavost na furnirani bukovi površini), Šumarski pregled (Forestry review), XL(1992-1997), 43-49, 1997.
25Novi materijali i tehnologije u funkciji podizanja kvalitete namještaja, Zbornik radova znanstvenostručnog savjetovanja na 19. međunarodnom sajmu namještaja - AMBIENTA, str. 90-100, Zagrebački velesajam i Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb,1992.
26Identifikacija i klasifikacija tehnoloških sustava u proizvodnji ojastučenog namještaja,znanstvena knjiga Proizvodni sustavi u drvnoj industriji”, str. 91-119, Šumarski fakultet Zagreb, 1992.
27Krevet - spavanje, znanstvena emisija na HRT-u 22. rujna 1994.
28Zapaljivost ojastučenog namještaja, Drvna industrija , 45(1994), 1, 27-33.
29Nove spoznaje problematike zapaljivosti ojastučenog namještaja, Znanstveno-stručno savjetovanje Svjetski izazovi preradbi drva u Hrvatskoj, AMBIENTA 94, Zagreb 7. listopada 1994, 39-53, 1994.
30Čvrstoća spojeva zaobljenim čepom, Znanstvenostručno savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Novi Vinodolski, 11. i 12. svibnja 1994, str. 45-50, 1994.
31Thermal conductivity and moisture permeability in mattres, Drvna industrija 45(1994), 4, 130-134
32Data analysis of thermal conductivity and moisture permeability in mattres, ITI 94, Proceedings of the 16th International Conference on Information technology interfaces, Pula, 14-17. lipnja 1994, 217-222, 1994.
33Istraživanje toplinske provodnosti i propusnosti vlage u ležaju, Znanstveno-stručno savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj, Novi Vinodolski 11. i 12. svibnja 1994, str.68-71, 1994.
34Zdravljem do ljepote. Madrac-ležaj u funkciji zdravog spavanja, znanstvena emisija na 1. programu HRT 17. veljače 1995.
35Vodna postelja - zdravo spanje, priručnik skripta, 1-52, Ljubljana, 1995.
36Matress quality in function of healty sleep, međunarodni znanstveno - stručni simpozij Climate and health, 81-95, Zagreb 1995.
37Kvaliteta ojastučenog namještaja-stanje i trendovi, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti, Opatija 27. i 28. travnja 1995, str. 93-106, 1995.
38Kvaliteta ležaja-osnova za zdravo spavanje, znanstvena emisija na 1. programu HRT 6. veljače 1996.
39Transfer znanosti u male tvrtke preradbe drva, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Management malih i srednjih pogona u preradbi drva, Opatija, 6. i 7. svibnja 1996, str. 1-9, 1996.
40A Bed in the Eyes of its Designers, Medical professionals, and its users, International congress of the orthopaedic and traumathology association , Zagreb 24. i 25. svibnja, str. 1-6, 1996.
41Development history of wood-technology science in Republic of Croatia (1878-1996), Međunarodno savjetovanje povodom 150. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva, Use of wood Zagreb, 10. listopada 1996, str.13- 31, 1996.
42Forschen und prüfen der Möbelqualität, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Quality of furniture - state and trends, AMBIENTA 96, Zagreb, 9-13. listopada 1996, str. 59-73, 1996.
43Improving the Glued Joint Strength by Modifying the Beechwood (Fagus sylvatica L.) with Gamma Rays, Drvna industrija, 47(1996), 2, 68-73.
44Computer supported kiln devices, Drvna industrija, 47 (1996), 2, 74-82
45Investigation into the changes of wood surface layer by measurement of pH-value, Drvna industrija, 47(1996), 3, 101-107.
46Research of thermo-physiological properties of different mattress structures, Međunarodno savjetovanje povodom 150. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva, Use of wood, Zagreb, 10. listopada 1996, str.107-123, 1996.
47Methods for testing the Resistance of Wood Hotmelt Adhesives to Temperature Changes and Weathering, Drvna industrija, 47(1996), 3, 108-113.
48Comparasion of thermo-physiological properties of diferent mattress structures, Proceedings of the 18 th international Conference on Information technology interfaces, Pula, 18-21. lipnja 1996, 113-118, 1996.
49Ispitivanje čvrstoće spajanja drvenih nosača ležaja kreveta, Drvna industrija, 47(1996), 4, 142-149.
50Some selected problems of furniture design and production and natural environment, International Conference Use of wood in 21th century, AMBIENTA 97, Zagreb, 17. listopada 1997, str. 17-26, 1997.
51Investigation of thermal and physiological properties of different mattress types, XI sesja naukowa “Badania dla meblarstwa”, Poznan ‘97, 22-28, 1997.
52Testing the joint strength of wooden rests on bed frames, X seseja naukowa Badania dla meblarstwa, Poljska - Poznan ‘97, str. 23-37, 1997.
53Investigation into the quality of sleep on various types of beds and mattresses, XI sesja naukowa “Badania dla meblarstwa”, Poznan ‘97, 29-37, 1997.
54Wood and alternative materials in upholstered furniture, International Conference Use of wood in 21th century, AMBIENTA 97, Zagreb, 17. listopada 1997, str. 35-43, 1997.
55Wood - a rediscovered material in furniture production, International Conference Use of wood in 21th century, AMBIENTA 97, Zagreb, 17.X.1997, str. 63-66, 1997.
56Investigation into protection of wood from UV-radiation and water, International Conference Use of wood in 21th century, AMBIENTA 97, Zagreb, 17. listopada 1997, str. 67-75, 1997.
57Konstruktionen der Holzprodukte und die Verarbeitungstechnologie nach dem Jahr 2000, International Conference Use of wood in 21th century, AMBIENTA 97, Zagreb, 17. listopada 1997, str. 83-88, 1997.
58An extension of reasoning with fuzzy temporal knowledge, ITI 97, Proceedings of the 19th International Conference on Information technology interfaces, Pula, 17-20. lipnja 1997, 105-110, 1997.
59Contribution of wood preservation improvements in wood processing firms and furniture production (Prilog unapređenju zaštite drva u drvoprerađivačkim tvrtkama i proizvodnji namještaja), Drvna industrija, 48(3), 137- 150, 1997.
60Ispitivanje čvrstoće ugaonih veza na bukovini (Fagus sylvatica L.) i borovini (Pinus sylvestris L.), Drvna industrija, 48(4), 195-204, 1997.
61An investigation into the protection of wood from UV-radiation and water, Drvna industrija, 48(4), 205- 211, 1997.
62Quality control of furniture products from Republic of Macedonia (Kontrola na kvalitetot na mebelite od Republika Makedonija), Zbornik radova međunarodnog savjetovanja ”50 years of the Faculty of Forestry”, Skopje, 384-391, 1997.
63Adhesion of lacquer film over oak wood surfaces (Athezija na pokrivka kaj lakirani površini od dabovo drvo), Zbornik radova međunarodnog savjetovanja ”50 years of the Faculty of Forestry”, Skopje, 391-396, 1997.
64Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617 pdf
65Badania funkcjonalnosci roznych typow ložek i materacow, Przemyst drzewny, 49 (6), str. 1-5, 1998.
66Research into thermal conductivity and moisture permeability of different mattress structures (Istraživanje provodljivosti topline i propusnosti vlage različitih konstrukcija ležaja – madraca, Drvna industrija, 49 (1), str. 9-19, 1998.
67Research on final moisture content as a factor of wood drying quality (Ispitivanje konačnog sadržaja vode kao čimbenika kvalitete sušenja), Drvna industrija, 49 (1), str. 31-40, 1998.
68Sitting and lying furniture as functioning in healthy living, International Conference “FURNITURE AND HEALTHY HABITATION”, Ambienta 98, Zagreb, 16. listopada 1998, 47-53, 1998.
69Construction principles of ergonomic furniture intended for sitting and lying, International Conference “FURNITURE AND HEALTHY HABITATION”, Ambienta 98, Zagreb, 16. listopada 1998, 55-60, 1998.
70Durability and Modification of Wood Surface (Trajnost i modifikacija površine drva), Zbornik radova sa međunarodnog savjetovanja European Cooperativ in Measurement (Europska mjeriteljska suradnja), HMD i EUROMET, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 4-5. svibnja 1998, 61-62, 1998.
71Numerical analysis of ergonomic function of upholstered furniture, International Conference “FURNITURE AND HEALTHY HABITATION”, Ambienta 98, Zagreb, 16. listopada 1998, 61-68, 1998.
72Ležaj u funkciji zdravog spavanja (Kultura spavanja), PRO MENTE CROATICA, str. 73-75, 1998.
73Eco – oil coatings, International Conference “FURNITURE AND HEALTHY HABITATION”, Ambienta 98, Zagreb, 16. listopada 1998., 75-79, 1998.
74Industrial evaluation of drying stresses in Oakwood dimension parts (Praktično vrednovanje veličine zaostalih naprezanja u hrastovim elementima), Drvna industrija, 49(2), str. 89-95, 1998.
75Statistical analysis of the strength of massive wood l – joints (Statistička analiza čvrstoće “L” vezova od masivnog drva), Conference on Information technology interfaces ITI ‘98, Pula, 1998, str. 125-130, 1998.
76Utjecaj dizajna i proizvodnje namještaja na prirodni okoliš, zbornik radova, 3 rd. croatian congress of food technologists and nutritionsits (3. hrvatskog kongresa prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista), Biotehnološki fakultet Zagreb, Zagreb, 10-12. lipnja 1998. str. 164-166, 1997.
77Design and construction of staircase handrail, International design conference - Design 98, Dubrovnik, 19- 22. svibnja 1998, 383-386, 1998.
78Defining the criteria for technical quality of wood structures at automatic furniture construction, 5th international design conference - Design 98, Dubrovnik, 1998, 475-479, 1998.
79The ergonomics of lying as a function of healthy sleep, 5th international design conference - Design 98, Dubrovnik, 1998, 561-566, 1998.
80Determination of natural wood color in the cielab system, XIII sesja naukowa “Badania dla meblarstwa”, Poznan, 1999.
81Strength comparison of glued L joints and knockdown L joints, XIII sesja naukowa “Badania dla meblarstwa”, Poznan, 1999.
82Furniture Quality Mark, A Step Ahead Of Standards For The Benefit Of The User, International conference: FURNITURE CONSTRUCTION AND QUALITY – A STEP FORWARD TO CUSTOMER PROTECTION, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 13-22, October 15 th 1999.
83Construction And Quality Of Children’s Cots, International conference: FURNITURE CONSTRUCTION AND QUALITY – A STEP FORWARD TO CUSTOMER PROTECTION, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 67- 77, October 15 th 1999.
84Krevet i zdravlje (Kultura spavanja), PRO MENTE CROATICA, godina II/III, jesen-zima, str. 72-75, 1999.
85Deformation Of Multiple-Layer Sponges At Spring Constructions, International conference: FURNITURE CONSTRUCTION AND QUALITY – A STEP FORWARD TO CUSTOMER PROTECTION, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 89-96, October 15 th 1999.
86Terms For Ecological Furniture Production, International conference: FURNITURE CONSTRUCTION AND QUALITY – A STEP FORWARD TO CUSTOMER PROTECTION, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 103-110, October 15 th 1999.
87Residual stresses in the glued structural members of wood (Zaostala naprezanja u lijepljenim drvnim konstrukcijama), Drvna industrija, 50 (4), str. 185-191, 1999.
88Grbac, I., 1999: Josip Štimac, dipl. inž. (1944 - 1999). Š.L. 11-12, s.620 PDF
89Trends and tendencies in designing of furniture for disabled persons, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 11-20, October 13 th 2000.
90Some problems in furniture manufacture and natural environment, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 21-26, October 13 th 2000.
91Proecological materials - composite boards from thermoplastic wastes and lignocellulose particles, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 27- 32, October 13 th 2000.
92Ecology and woods adhesives, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 61-65, October 13 th 2000.
93Orthopaedics and orthopaedic furniture, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 75-82, October 13 th 2000.
94Usage and abusage of terminology for furniture assigned for sleeping, International conference: ECOLOGICAL; BIOLOGICAL AND MEDICAL FURNITURE - FACT AND MISCONCEPTIONS, University of Zagreb, Faculty of forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, p. 83-92, October 13 th 2000.
95Design of equipment for children’s playgrounds, 6th international design conference - Design 2000, Cavtat- Dubrovnik, 23-26, str. 181-186, may 2000.
96Design of children’s cots in dependence of anthropometric data of children, 6th international design conference - Design 2000, Cavtat-Dubrovnik, 23-26. str. 221-226, may 2000.
97Boris Ljuljka, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković, 2001: Obrada i uporaba jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 751
98On harmful effects of wood dust and some of its ingredients (O štetnosti drvne prašine i nekih njenih sastojaka), International conference: WOOD – FUTURE MATERIAL IN FURNITURE DESIGN, University in Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 41-50.
99Children’s cots made from wood (Izrada dječjih kreveta od drva), International conference: WOOD – FUTURE MATERIAL IN FURNITURE DESIGN, University in Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), UFI – Paris, Zagreb, October 19 th 2001, p. 67-78.
100Primjena računala u dizajnu i konstrukcijama drvnih proizvoda za građevinarstvo (Use of computers in design of wood building components), International conference: WOOD IN CONSTRUCTION INDUSTRY - TRADITION AND FUTURE, University in Zagreb, Faculty of Forestry (Croatia), Zagreb, p. 99-112, April 25 th 2001.
101Najčešće teškoće u Hrvatskoj sušioničkoj praksi (Common problems in Croatian wood drying practice), Drvna industrija, 52 (3),2001, str. 131-136.
102Obrada i uporaba jelovine (THE USE AND PROCESSING OF FIR), monografija “Obična jela u Hrvatskoj”,str.751-767,Akademija šumarskih znanosti, Zagreb 2001.
103Andrija Bogner, Ivica Grbac, Želimir Ivelić, Vlatka Jirouš-Rajković, Boris Ljuljka, 2003: Obrada i uporaba bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 721
104Grbac, I., R. Ojurović, 2005: Međunarodni kongres “XXII IUFRO World congress 2005”. Š.L. 9-10, s.531 PDF
105Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: IV Generalna skupština innovawood-a. Š.L. 3-4, s.150 PDF
106Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva. Š.L. 9-10, s.411 pdf
107Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Međunarodna konferencija o nanotehnologiji. Š.L. 9-10, s.461 PDF
108OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA REPUBLIKE HRVATSKE; Hrvatska gospodarska komora, Zagreb 2007. BIB
109Ojurović, R., I. Grbac, 2007: Kako ubrzati inovacije u šumarskom sektoru?. Š.L. 3-4, s.181 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM