HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13149
ime G., Krešimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
      mlađi asistent za kolokvij Zaštita na radu na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu

                                                                IZBOR      (HLDT /13149)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Srednju školu završio je u Nastavnom centru gimnazija “Matija Mesić” u Slavonskom Brodu. Na Šum. fakultet u Zagrebu, na DT odjel, upisao 1992. god., a diplomu s područja organizacije rada u drvnoj industriji stekao je 4.III.1997. godine diplomskim radom Strukturne promjene u velikim drvnoindustrijskim poduzećima. Od 1998. god. zaposlen je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu kao mlađi asistent za predmet Zaštita na radu. U Zavodu za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji nastavlja djelovanje D. Domainka, V. Heraka i M. Figurića.

1PROIZVODNI I POSLOVNI PROCESI U PRERADI DRVA I PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA; Šumarski fakultet, Zagreb 2000. BIB
2Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadatka) ; Šumarski Fakultet, Zagreb 2000. BIB
3Mladen Figurić, Krešimir Greger, 2003: Ekonomski pokazatelji u lancu uporabe bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 780
4Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
5Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić, 2013: RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA. Š.L. 5-6, s.279 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM