HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13212
ime H., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13212)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Zagreb

2003

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Katarine r. Čoti. Hrvat, hrvatskoga i francuskog državljanstva, katolik. Otac mu je bio šum. poduzetnik, a majka kućanica. Školovao se u Sarajevu: osnovnu školu završio je 1935, a maturirao je 1943. u I. muškoj gimnaziji. Diplomirao je 30.VI.1955. na Šum. odjelu Poljopr.-šum. fakulteta u Zagrebu - tehnički smjer. Već prije studija, od 1947. do 1950. bio je zaposlen kao manipulant u iskorištavanju šuma u ŠG-u Zenica (BiH). Nakon diplomiranja radi kao tehn. direktor i direktor (1955-1958) DIP-a Bjelopolje. Od 1958. do 1962. bio je direktor Tvornice šperploča Gospić. God 1962. prešao je u Institut za drvo Zagreb, gdje je najprije struč. suradnik za ploče, a zatim i direktor. God. 1965/66. bio je predstavnik za SR Jugoslaviju za drvo u FAO-u, u Rimu. Od 1967. do 1970. tehnički je direktor firme SABDEC, St. Jean d, Angely (Franc.), a idućih 13 godina (1970- 1983) osniva i radi u Agence commercial des bois tropicaux - Marseille (Francuska). Od 1983. do 1995. radi u vlastitoj tvrtki, u poduzeću za tropsko drvo ACODEX - Marseille. God. 1995. vraća se u domovinu i postaje suvlasnik DIP-a Perušić, a od 1996. vlasnik je DIV-a Vrhovine. God. 1965. šest mjeseci provodi na stručnoj praksi u CTB - Pariz. Izradio je veći broj projekata tvornica šperploča i furnira te objavio više stručnih članaka.

1Stanje i problematika industrije šperploča u SRH. Drv. glasnik 15.VII.1963.
2Šperploče za “vanjsku upotrebu” u građevinarstvu. Drvna industrija, 14 (1963) 1-2:11-18.
3Kapaciteti hidrauličnih preša u proizvodnji šperploča. Drvna industrija, 16 (1965), 7-8:110-115.
4Novi stroj za nanošenje ljepila podešen za industriju šperploča. Drvna industrija, 16 (1965), 9-12:155-157.
5Perspektivna proizvodnja i potrošnja šperploča u SFRJ. Ibid. 17 (1966), 2-3:41-52.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Miroslav Harapin: NIKOLA HERLJEVIĆ dipl. ing. šum. (1925–2013), ŠL 11-12/2013, s.663 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM