HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13328
ime J., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13328)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1983.BjelovarSrednja ekonomska
diplomirao27. 11. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebudipl. ing. drvne tehnologije
magistrirao15. 7. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao13. 11. 2000.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 5. 1992.Šumarski fakultet u Zagrebuasistent
19. 7. 2004.Šumarski fakultet u Zagrebudocent
29. 10. 2009.Šumarski fakultet u Zagrebuizvanredni profesor

član HŠD ogranak
Zagreb

1996

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer drvne tehnologije Rođen je 14. svibnja 1962. godine u Bjelovaru. Osnovnu školu završio je u Novoj Rači. Srednju Ekonomsku školu završio je 1983. godine u Bjelovaru. Na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku diplomirao je 27. studeni 1991. godine.
Od 1. svibnja 1992. godine radi na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku kao asistent iz predmeta Tehnologija ploča iz usitnjenog drva, a bio je uključen u nastavu i na predmetima Seminar izabrane tehnologije i Materijali (šesti stupanj).
Magistarski rad pod naslovom Odraz međudjelovanja karbamid-formaldehidnog ljepila i parafinske emulzije na kakvoću ploča iverica obranio je 15. srpnja 1996. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom Utjecaj modifikacije karbamid-formaldehidnih smola lignosulfonatima na svojstva ploča iverica obranio je 13. studenoga 2000. godine.
Znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstva, znanstvenoj grani drvna tehnologija stekao je 19. srpnja 2004. godine, a izvanrednog profesora 29. listopada 2009. godine.
Akad. god. 2004/05. povjerena mu je nastava iz predmeta Tehnologija ploča od usitnjenog drva, a bio je i voditelj poslijediplomske izborne skupine Tehnologija furnira i ploča i predmetni nastavnik tri predmeta.
Aktivno je sudjelovao u izradi i uvođenju novih studijskih programa predidplomskih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih studija, usklađenih s Bolonjskom deklaracijom. Izradio je programe i uveo jedan novi predmet na preddiplomskom studiju Drvna tehnologija, dva predmeta na diplomskom studiju Drvnotehnološki procesi i jedan predmet na diplomskom studiju Oblikovanje proizvoda od drva. Osmislio je i izradio program za specijalistički studij Tehnologija drvnih materijala, te programe četiri predmeta na istom studiju. Na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju Drvna tehnologija po privremenoj dopusnici izradio je i uveo programe dva predmeta i tri praktikuma, a na istom studiju po trajnoj dopusnici izradio je programe dva predmeta. Za stručni studij Drvne tehnologije izradio je programe dva predmeta. Pored navedenih kolegija, predmetni je nastavnik na još tri kolegija.
Od 9. veljače 2006. godine voditelj je specijalističkog studija Tehnologija drvnih materijala. Od 23. listopada 2008. godine voditelj je stručnog studija Drvna tehnologija. Bio je mentor jednog doktorskog rada, šest diplomskih radova i osam završnih radova. Bio je voditelj dva i suradnik na tri znanstveno-istraživačka projekta MZOiŠ, te suradnik na jednom međunarodnom projektu.
 U znanstvenom radu bavi se problematikom kompozitnih materijala, s naglaskom na smanjenju emisije formaldehida. Istražuje formaldehidne smole i hidrofobna sred-stava, te njihov utjecaj na svojstva ploča iverica. Znanstvenu aktivnost proširuje na modifikacije karbamid-formaldehidnih smola lignosulfonatima iz proizvodnje poluceluloze po sulfitnom postupku te utekućenim drvom.
Samostalno i u koautorstvu objavio je četiri knjige, 36 znanstvenih radova i 22 stručna i ostala rada, te održao brojna predavanja. Bio je glavni organizator tri međunarodna znanstvena savjetovanja, glavni urednik tri zbornika radova i pomoćnik glavnog urednika tri znanstvena zbornika. Sudjelovao je na 22 međunarodna znanstvena skupa. Recenzent je osam znanstvenih radova, dva znanstvena projekta i jedne znanstvene knjige. Suosnivač je i voditelj ovlaštenog Laboratorija za drvne ploče Šumarskog fakulteta. Od travnja 2001. godine predsjednik je tehničkog odbora TO 89 Furniri, drvne ploče i drvni poluproizvodi. Bio je voditelj stručnog projekta Kontrola sušioničkih kapaciteta i koordinator stručnog projekta Programi za učinkovitije korištenje energije, realiziranog kroz Studiju mogućnosti korištenja šumske biomase i drvnog ostatka u proizvodnji bioenergije.
U dva mandata bio je pročelnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji. Od 30. lipnja 2005. godine ovlaštena je odgovorna osoba prema Pravilniku o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu. Član je Skupštine CROLAB-a.
Ovlašteni je inženjer, član Skupštine Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i zamjenik predsjednika Strukovnog razreda drvne tehnologije.
Bio je predsjednik organizacijskog odbora dva stručna skupa, te glavni urednik i tehnički urednik dvaju zbornika radova. Bio je predsjednik organizacijskog odbora pet stručnih edukacijskih fitosanitarnih seminara, te predavač iz tri kolegija na stručnom edukacijskom fitosanitarnom seminaru drugog stupnja. Predsjednik je Povjerenstva za izradu Tehničkih propisa za drvne ploče. Utemeljitelj je sustava fitosanitarne zaštite drvene ambalaže prema međunarodnom standardu ISPM 15. Završio je devet stručnih seminara o ustrojstvu sustava kontrole kakvoće materijala i proizvoda.
Član je brojnih nastavnih, znanstvenih i stručnih povjerenstava. Od 2007. godine član je Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme. Od 20. 11. 2005. godine predstojnik je Zavoda za tehnologije materijala.
Od 1. listopada. 2008. godine prodekan je Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta.
Sudionik je Domovinskog rata, nosilac odličja i pohvala.
Član je suradnik Akademije šumarskih znanosti, Forest Products Society (Madison, USA), Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB i Hrvatskog mjeriteljskog društva.

1Odnos između vrijednosti emisije formaldehida iz MDF ploča određenih perforatorskom i WKI-24 metodom (s Đ. Trninić i D. Žuntar), Drvna industrija, 43(1992), 3, 87-91.
2Fizička i mehanička svojstva okal-ploča i okalsrednjica (s V. Bruči i M. Brezović), Drvna industrija, 44(1993), 2, 47-51.
3Određivanje količine formaldehida koji se naknadno oslobađa iz furnirskih ploča različitim metodama (s F. Penzar), Drvna industrija, 44(1993), 3, 83-84.
4Određivanje formaldehida iz drvnih pločastih materijala perforatorskom metodom (s V. Bruči, Z. Janović i M. Brezović), sveučilišni priručnik, Šumarski fakultet, Zagreb, 1994.
5Razvoj i perspektive industrije furnira i ploča (s F. Penzar, V. Bruči i M. Brezović), Zbornik radova, 8-12, Novi Vinodolski, 1994.
6Rezultati ispitivanja svojstava drvnih ploča (s V. Bruči, F. Penzar i M. Brezović), Zbornik radova, 59-62, Novi Vinodolski, 1994.
7Kakvoća ploča na bazi drva (s M. Brezović), Zbornik radova, Zagreb, 1996.
8Ploče iverice i vlaknatice (s V. Bruči), sveučilišni udžbenik, Šumarski fakultet, Zagreb, 1996.
9Utjecaj međudjelovanja karbamid-formaldehidne smole i parafinske emulzije na svojstva ploča iverica, Drvna industrija, 47(1996), 4, 131-141.
10MDF - svjetski trend (s V. Bruči), Drvna industrija, 48(1997), 2.
11Stanje i razvojni trend ploča na bazi drva u svijetu (s V. Bruči), Drvna industrija, 48 (1997), 1, 27-34.
12Međuovisnost fizikalnih svojstava ploča iverice tipa V20 izrađenih s različitim vrstama i količinama hidrofobnih sredstava, (s V. Bruči i M. Brezović), drvna industrija, 49, (1998), 1, 21-30.
13Trend of development in veneers and Wood - based panels and their meaning for healthy residentce, (s V. Bruči i M. Brezović) International Conference Furniture and healthy habitation, Proceedings 33-39, Zagreb, 1998.
14Razvoj proizvodnje, svojstava i primjene OSB ploča, (s V. Bruči), Drvna industrija, 49, (1998), 1, 41-49.
15Prve HRN međunarodne norme u području drvne tehnologije, Drvna industrija, 49, (1998), 3, 181-182.
16Certification and quality Attestation of woodbased panel, (s V. bruči i E. Salah-Omer), 1st International Conference "A Perspective of Woodworking - Industrial System in Bosnia and Hercegovina", Proceedings 183- 193, Bihać, 1998.
17Improving properties and ensuring the quality of Woodbased Panels, (s V. Bruči, M. Brezović i S. Medved), International Conference Furniture Construction and Quality - A step forward to consumer protection, 59-65, Zagreb, 1999.
18The influence of the structure of three-layer particle boards on the thickness and density of surface layer, (sa S. Medved), Drvna industrija, 51, (2000), 1, 9-18.
19Iskorištenje američke orahovine u prozvodnji rezanog furnira, (s V. Bruči i A. Kopljar), drvna industrija, 51, (2000), 1, 19-26.
20Medved, S., Jambreković, V. 2001: Bending of refined MDF boards // Wood - Future material in Furniture Design / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet, 61-66.
21Jambreković, V., Medved, S., Brezović, M. 2002: Development of standards for Wood-based panelsfor Furniture production consistent with human protection // Furniture, human, design / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet, 91-102.
22Brezović, M., Jambreković, V., Kljak, J. 2002: Utjecaj karbonskih vlakana na neka relevantna svojstva furnirskih ploča. // Drvna industrija, 53 (1); 23-31.
23Jambreković, V. 2002: Ploče iverice sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida // Ekoinženjerstvo 2002 / Koprivanac, Natalija (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa-HDKI, str. 94.
24Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V. 2002: Varijabilni čimbenici vodootpornosti furnirske ploče. // Drvna inudstrija. 53 (3); 153-158.
25Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V. 2003: Analiza interakcije strukturnih materijala kompozitnoga uslojenog drva metodom konačnih elemenata. // Drvna industrija. 54 (2); 77-86.
26Jambreković, V. 2003: HRN EN norme za drvne ploče // Tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji / Radić, Jure (ur.). Zagreb : Hrvatski inženjerski savez ; Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, str. 337-344.
27Brezović, M., Jambreković, V., Pervan, S. 2003: BENDING PROPERTIES OF CARBON FIBER REINFORCED PLYWOOD. // Wood research (Bratislava). 48 (4); 13-24.
28Medved, S., Jambreković, V., Antonović, A. 2003: European standards and wood-based panels // Furniture industry adjustment to European standards / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 21-26.
29Medved, S., Jambreković, V. 2003: Introducing the particleboards in the construction industry // Wood in construction industry, Current trends / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 43-49.
30Jambreković, V., Medved, S., Antonović, A. 2003: Ecological requirements regarding the materials used in the furniture production // Furniture industry adjustment to European standards / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 77-84.
31Grbac, I., Bogner, A., Antonović, A., Jambreković, V. 2003: Liquefied wood // Wood in construction industry, Current trends / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 77-84.
32Jambreković, V. 2004: Drvne ploče i emisija formaldehida / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet, 2004, sveučilišni udžbenik.
33Seletković, Z., Despot, R., Jambreković, V. 2004: Razvoj kadrova i primjena znanosti kroz suradnju Šumarskog fakulteta i drvne industrije // Izazovi, mogućnosti i ograničenja hrvatske prerade drva i proizvodnje namještaja / Kavran, Marijan (ur.). Rijeka : Centar za promicanje i razvoj drvne industrije Rijeka, 26-34.
34Jambreković, V. 2005: Stručna osposobljenost odgovorne osobe i tehnička opremljenost pravne ili fizičke osobe // Uspostava sustava zaštite drva u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, 51-60.
35Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V., Antonović, A. 2005: Predicting mechanical properties of veneer plywood // Wood in construction industry / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 89-92.
36Jambreković, V., Antonović, A., Medved, S. 2005: Quality of particleboards for the production of furniture and interior decoration // Furniture and equipping of interiors / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 111-116.
37Jambreković, V., Antonović, A., Kljak, J., Brezović, M. 2004: The applicability of wood and plastic composites in construction // Wood in construction industry / Jambreković, Vladimir (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, University of Zagreb, 93-104.
38Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V. 2006: Plywood stress optimisation using the finite element method. // Wood Research. 51 (1); 1-10.
39Medved, S., Jambreković, V., Antonović, A. 2006: Industrija iverno-vlaknastih pločastih kompozita u 21. stoljeću // Europska unija - izvazovi i perspektive za industriju prerade drva / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, 97-102.
40Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V., Antonović, A. 2006: Kvantitativna analiza istraživanja furnirskih ploča // Europska unija - izazovi i perspektive za industriju prerade drva / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, 129-133.
41Jambreković, V., Brezović, M., Kljak, J., Antonović, A. 2006: Mogućnost proizvodnje kompozitnih materijala od usitnjenog drva u Republici Hrvatskoj. // Drvna industrija. 57 (4); 183-191.
42Jambreković, V., Antonović, A., Kljak, J., Brezović, M. 2006: Stanje i razvojne mogućnosti proizvodnje kompozitnih materijala od usitnjenog drva // Europska unija - izazovi i perspektive za industriju prerade drva / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, 23-29.
43Despot, R., Hasan, M., Jambreković, V., Župčić, I. 2006: Ekološki aspekti modifikacije drva u svijetlu produljenja vijeka trajanja proizvoda // Europska unija - izazovi i perspektive za industriju prerade drva / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, 145-150.
44Antonović, A., Kunaver, M., Jambreković, V., Kržan, A., Pervan, S., Ištvanić., J. 2006: Carbamide- formaldehyde adhesive systems modified with liquefied wood Part I. Acid catalyst method of wood liquefaction with various polyhydric alcohols // Technologies of wood processing / Klement, Ivan (ur.). Zvolen : Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Science and Technology, 7 - 14.
45Jambreković, V. 2007: Ustrojstvo sustava primjene Međunarodnog fitosanitarnog standarda ISPM 15. Zagreb : Šumarski fakultet Zagreb, priručnik.
46Hasan, M., Despot, R., Katović, D., Bischof Vukušić, S., Bogner, A., Jambreković, V. 2007: Citric Acid - Promising Agent for Increased Biological Effectivenes of Wood // 3rd European Conference on Wood Modification / Hill, C.A.S. ; Jones, D. ; Militz, H. ; Ormandroyd, G.A. (ur.). Bangor : BC, Bangor, UK, 275-278.
47Antonović, A., Jambreković, V., Pervan, S., Ištvanić, J., Moro, M., Zule, J. 2007: Utjecaj lokaliteta uzorkovanja na grupni kemijski sastav bijeli bukovine (Fagus sylvatica L.). // Drvna industrija, 58 (3); 119-125.
48Ištvanić, J., Antonović, A., Greger, K., Pervan, S., Jambreković, V., Benković, Z., Kavran, M. 2008: Pilanarstvo u Republici Hrvatskoj I. dio – Povijesni pregled hrvatskog pilanarstva. // Drvna industrija. 59 (3); 121-130.
49Ištvanić, J., Antonović, A., Pervan, S., Jambreković, V., Benković, Z., Kavran, M. 2008: Pilanarstvo u Republici Hrvatskoj II. dio – Hrvatsko pilanarstvo u novom tisućljeću. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 59 (4); 169-180.
50Ljuljka, B., Jambreković, V. 2008: Wood technology education - a basis for the development of the wood profession // Wood is good - properties, technology, valorisation, application / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Šumarski fakultet, 1-8.
51Hasan, M., Despot, R., Sinković, T., Jambreković, V., Bogner, A., Humar, M. 2008: The influence of sterilisation by gamma radiation on natural durability of wood. // Wood Research. 53 (4); 23-34.
52Antonović, A., Jambreković, V., Pervan, S., Ištvanić, J., Greger, K., Bublić, A. 2008: A supplement to the research of native lignin of beech sapwood (Fagus sylvatica L.). // Wood Research. 53 (1); 55-68.
53Despot, R., Jambreković, V., Hasan, M. 2008: Ekološki i biološki aspekti izrade, uporabe i oporabe ambalaže od cjelovitog drva (II. dio). // Ambalaža. 13 (4); 15-18.
54Despot, R., Jambreković, V., Hasan, M. 2008: Ekološki i biološki aspekti izrade, uporabe i oporabe ambalaže od cjelovitog drva (I. dio) // Ambalaža / Milijević, Drena (ur.). Zagreb : Tectus d.o.o., 41- 44.
55Kljak, J., Brezović, M., Jambreković, V., Pervan, S., Antonović, A. 2009: 3D analysis of stress distribution in veneer plywood under bending load. // Wood research (Bratislava). 54 (4); 57-65.
56Jambreković, V., Španić, N., Jambreković, T., Iliev, B. 2009: Applicability of MDF for lacquered door frame manufacturing // Wood is good - new materials, quality nad design of products / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry Zagreb, 51-59.
57Jambreković, V. 2009: Ishodi učenja na studiju Drvne tehnologije // Ishodi učenja na Sveučilištu u Zagrebu / Mesić, Milan ; Pintar, Ljiljana (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 159-166.
58Jambreković, V., Španić, N., Antonović, A., Naglić, M. 2009: Comparison of an older generation particleboards properties with modern particleboards // Wood is good - new materials, quality and design of products / Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : Faculty of Forestry, 41-50.
59Antonović, A., Jambreković, V., Španić, N., Tišler, V., Medved, S. 2009: Influence of some pressing parameters on properties of particleboards modified with liquefied wood // Wood is good - new materials, quality and design of products. Zagreb : Faculty of Forestry, 21-31.
60Antonović, A., Jambreković, V., Brezović, M., Pervan, S., Kljak, J., Ištvanić, J., Španić, N. 2009: New formaldehyde adhesive systems for particleboards modified with liquefied wood // Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development / Marušák, Róbert ; Kratochvílová, Zuzana ; Trnková, Eliška ; Hajnala, Martin (ur.). Prag : Faculty of Forestry and Wood Sciences, 345-357.
61Antonović, A., Jambreković, V., Kljak, J., Španić, N., Medved, S. 2010: Influence of Urea-Formaldehyde Resin Modification with Liquefied Wood on Particleboard Properties. // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 61 (1); 5-14.
62Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan, 2010: Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu. Š.L. 3-4, s.125 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM