HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1343
ime L., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar, pom. revirnika, KV radnik u šumarstvu
     

                                                                IZBOR      (lugari /1343)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1972.Šumarska škola KarlovacKV radnik u šumarstvu

 God. 1972. završio je u Karlovcu obrazovanje uz rad za KV radnika u šumarstvu. Čitav svoj radni vijek, više od 30 god., proveo je na raznim poslovima u Šumariji Repaš, ŠG Koprivnica. Nakon doškolovanja, niz godina radio je kao lugar, a prerana smrt, poslije kratke i teške bolesti, u 53. godini života, zatekla ga je na radnome mjestu pomoćnika revirnika u Šumariji Repaš.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM