HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID13534
ime K., Vladimir
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /13534)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu završio je u Zaprešiću 1972, a gimnaziju općeg usmjerenja u Zagrebu 1976. Iste godine upisuje se na DI odjel Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završenog studija 1983. godine zapošljava se kao pripravnik u Zavodu za istra- živanja u drvnoj industriji Šumarskog fakulteta u Zagrebu, gdje u iduće dvije godine sudjeluje u istraživanjima na zadacima optimizacije procesa proizvodnje namještaja, te na zadacima s područja lijepljenja masivnog drva. Godine 1985. zapošljava se u Tvornici masivnog namještaja DIP-a Novoselec, u odjeljenju pripreme rada, na radnome mjestu glavnog konstruktora, gdje radi 20-ak mjeseci. Od kraja 1987. godine bio je djelatnik Katedre za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji, (prije Katedra za iskorišćivanje šuma) Šumarskog fakulteta u Zagrebu kao asistent za predmet Organizacija rada u drvnoj industriji, VII/1 stupanj, i Organizacija rada i kontrola kvalitete, VI. stupanj. Od 1. listopada 1997. godine bio je zaposlen kao stručni suradnik Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji. Uz to mr.sc. Vladimir Koštal radio je na temama Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji i surađivao s drvnoindustrijskim gospodarstvom. Od 4. veljače 2000. god. do danas mr. sc. Vladimir Koštal zaposlen je kao sistem inženjer računalske mreže Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje uz posao sistem inženjera obnaša funkciju CARNet koordinatora, Microsoft koordinatora i CMU administratora. Magistrirao je 1990. s temom Mogućnosti razvoja integriranih proizvodnih sistema u drvnoj industriji. Član je Hrvatskoga šumarskog društva i Hrvatskog društva za kakvoću. Ukupna znanstveno nastavna djelatnost mr.sc. Vladimira Koštala tijekom 15 godina obuhvaća 15-ak znanstvenih radova i više od 25 stručnih radova. Tijekom rada aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim savjetovanjima i seminarima u zemlji i inozemstvu. Godine 1991. boravio je na stručnom usavršavanju na Biotehničkoj fakulteti u Ljubljani, na Oddelku za lesarstvo. Od 1992. do 1995. kao suautor objavio je pet znanstvenih knjiga.

1Osiguranje kvalitete drvenih proizvoda (s M. Figurić), Drvna industrija, 46)1995), 3, 133-142.
2Optimizacija procesa lijepljenja ploča iz masivnog drva u proizvodnji namještaja (s B. Ljuljka, A. Bogner, I. Grbac), Bilten ZIDI, 12(1984) 4., 1-159.
3Pregled poznatih aplikativnih softwera za upravljanje proizvodnjom, Zbornik radova Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Organizacija za znanstveno istraživački rad Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.
4Istraživanje optimizacije režima poslovanja u drvnoj industriji uz podršku elektronskog računala (s T. Grladinović), Zbornik radova UPOS ’89, Primena i funkcionisanje informacionih sistema za upravljanje proizvodnjom sa računarskom i mikrografskom podrškom, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin 1989.
5Računala i primjena računalske podrške u upravljačko - informacijskim sistemima, Zbornik radova Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Organizacija za znanstveno istraživački rad Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989, str. 81-100.
6Mogućnosti razvoja integriranih proizvodnih sistema u drvnoj industriji, magistarski rad, Zagreb, 1990.
7Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji uz podršku računala (s M. Figurić i T. Grladinović), Zbornik radova UPOS ’90, Primena i funkcionisanje informacionih sistema za upravljanje proizvodnjom sa računarskom i mikrografskom podrškom, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin 1990.
8Pregled aplikativnog softwera za upravljanje proizvodnjom na domaćem tržištu, Zbornik radova jugoslavenskog savjetovanja Razvoj i unapređenje proizvodnje namještaja u funkciji realizacije izvoznog programa, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije, Dubrovnik, 1990.
9Računala i primjena računarske podrške u upravljačko- informacijskim sistemima, Zbornik radova, Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ZIDI, Novi Vinodolski, 1990, str. 37-48.
10Programiranje NU alatnih strojeva kao dio pripreme proizvodnje, Zbornik radova, Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ZIDI, Novi Vinodolski, 1990, str. 139-148.
11Computer-integrated production management system in wood industry, Zbornik referatov, Celoštátny seminár s medzinárodnou účastou, Informatizaciá podnikov drevospracujúceho priemyslu, Zväz Slovenskych vedeckotechnickych spoločnosti, VŠLD ZvolenŠachtičky, 1991, str. 32-36.
12Nova proizvodna koncepcija JIT - logistika - CIM (s T. Grladinović), Zbornik radova, Znanstveno stručno savjetovanje Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagrebački velesajam, Zagreb, 1991, str. 59-65.
13Usporedba rezultata analize iskorištenja radnog vremena dvjema metodama, Drvna industrija, 41(1991), 11-12, 213-218.
14Problematika uključivanja numerički upravljanih alatnih strojeva u proizvodnju namještaja, 4. poglavlje u znanstvenoj knjizi Proizvodni sustavi u drvnoj industriji II, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992, str. 63-93.
15Identifikacija i klasifikacija upravljačko- informacijskih sustava podržanih računalom u preradi drva, 8. poglavlje u znanstvenoj knjizi Proizvodni sustavi u drvnoj industriji I, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992, str. 135-149.
16Utjecaj troškova na poslovno odlučivanje u proizvodnji namještaja, 5. poglavlje u znanstvenoj knjizi Proizvodni sustavi u drvnoj industriji III, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993, str. 41-57.
17The economy of introducing new technologies in furniture production, IV. International Interdepartmental Meeting of Organizers and Economists in Woodworking industry, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Čateške toplice 1993., str. 42-52.
18Način vrednovanja i njegov utjecaj na izbor tehnologije u proizvodnji namještaja, 2. međunarodno savjetovanje proizvodnoga strojarstva CIM ’93., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska zajednica proizvodnoga strojarstva, Zagreb, 1993., str. G-95 - G-102.
19Quality assurance systems, 2. Chapter in science book Production systems in wood industry V, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 1994, pg. 15-25.
20Upravljanje sustavom kakvoće, 5. poglavlje u znanstvenoj knjizi Proizvodni sustavi u drvnoj industriji IV, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 1994., str. 55-65.
21Management and quality assurance in wood processing in view of the new norm system in croatia, Marketing - Management - Production, International Inter-chair Meeting of Organizers and Economists in Wood industry, University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zalesina, 1994., str. 57-64.
22Utjecaj međunarodnih normi na državnu normizaciju, 6. poglavlje u znanstvenoj knjizi Proizvodni sustavi u drvnoj industriji IV, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 1994, str. 67-81.
23Osiguranje kakvoće u preradbi drva - prema ISO 9000 (s M. Figurić), Znanstveno stručno savjetovanje Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva Hrvatske, Šumarski fakultet Zagreb, ZIDI, Novi Vinodolski, 1994, str. 85-88.
24Provođenje osiguranja kakvoće u preradbi drva - prema ISO 9000, 12. međunarodno savjetovanje BIAM ’94., KoREMA Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, Zagreb, 1994. str. G10 - G13.
25Situation and developments in the field of wood processing quality control in Croatia (s M. Figurić), International Symposium Quality and Design as Ways to Higher Price Ranges, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, 28. 09. 1994. str. 102-110.
26Norm standardization and iso 9000, Vedecky seminar Strategicke riadenie podnikov DSP v trhovom postredi, INTERKATERDA br. 5, Zvolen, 1994, str. 107-113.
27Primjena ISO - 9004 u finalnoj preradbi drva (s D. Motik), Znanstveno stručno savjetovanje Svjetski izazovi preradbi drva u Hrvatskoj, AMBIENTA, Zagrebački velesajam, Zagreb, 07. 10. 1994, str. 21 - 27.
28Audit i certifikat sustava kvalitete, Zbornik radova, Međunarodno savjetovanje Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ZIDI, Opatija, Hrvatska, 1995, str. 41-49.
29Quality in modern marketing koncepts, Zbornik referatov, Celoštátny seminár s medzinárodnou účastou Informatizaciá podnikov drevosprcujúceho pryemislu, Zväz Slovenskych vedeckotechnickych spoločnosti, Školská organizacia VŠLD Zvolen, VŠLD Zvolen-Šachtičky, 6- 7. 09. 1995. str. 67-71.
30Kalkulacije troškova kao instrument upravljanja poduzećem (s D. Motik), Znanstveno stručno savjetovanje Revitalizacija proizvodnje u finalnoj obradbi drva, AMBIENTA, Zagrebački velesajam, Šumarskji fakultet Zagreb, ZIDI, Zagreb, 1995, str. 67 - 78.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM