HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID13585
ime K., P.B. Ante
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti sveuč. profesor Iskorištavanja šuma na Šum. odsjeku i Ekploatacije šuma na DT odsjeku

                                                                IZBOR      (HLDT /13585)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Osnovno obrazovanje i realnu gimnaziju završio je u Kninu. Diplomirao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu 27.III.1968. na ŠG odjelu. U ožujku 1969. zaposlio se u Institutu za šumarska istraživanja u Zagrebu, gdje do 31.VIII.1972. radi na istraživanjima u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1.IX.1972. god. asistent je za predmet Iskorištavanje šuma na Šum. fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 1984, obranivši magistraski rad s naslovom Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT - 588 na privlačenju oblovine u uvjetima nizinskih šuma Šumarije Lipovljani, a doktorirao je 1992. obranivši disertaciju naslova Analiza čimbenika daljinskog transporta drva kamionima. U veljači 1993. izabran je u znanstveno- nastavno zvanje docenta. Za izvanrednog profesora izabran je potkraj 1993, a za redovitoga 1998. godine. Dužnost predstojnika Katedre za iskorištavanje šuma obnašao je od 1990. do 1997, a od 1995 predstojnik je Zavoda za iskorištavanje šuma. Od 1990. do 1996. tajnik je Zavoda za istraživanja u šumarstvu (ZIŠ-a). Upraviteljem Nastavno-pokusnog šum. objekta Zalesina postaje 1992. Osnovno znanstveno opredjeljenje prof. Krpana je proučavanje utjecaja terenskih, sastojinskih, tehničkih, ekoloških i gospodarstvenih čimbenika, proizvodnost i prilagođenost ekološkim i ergonomskim zahtjevima tehnologija i tehničkih sredstava u eksploataciji šuma. Istraživao je s uspjehom biomasu, sječu stabla i izradu šumskih drvnih sortimenata, kakvoću drva, iskorištenost pri sječi i izradbi, koru stabla, bijelj hrasta lužnjaka i sl. Proučavao je štetne pojave na šumskom tlu i stablima pri eksploataciji šuma te šumske gospodarske gubitke u zonama ratnih operacija, kao i daljnje gospodarske gubitke u preradbenim pogonima drvne industrije. Vodio je i radio na 16 znanstveno istraživačkih projekata. Sudjelovao je na 25 domaćih znanstveno-stručnih savjetovanja te na 16 međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je na 24 studijska putovanja i boravka u 12 europskih zemalja. Objavio je samostalno i u suautorstvu osamdesetak znanstvenih i stručnih radova, priloga u knjigama i skriptama. (Popis radova v. u knj. 2. HŠŽL, s. 396- 399.)

1Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić, 2015: BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI. Š.L. 3-4, s.123 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM