HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1364
ime L., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1364)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stjepana Lucića. Osnovnu školu polazio je u Cerniku, a Šum. školu završio je u Karlovcu 1985. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM