HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID1390
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1390)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Sin Bože i Julijane rođ. Perić. Osnovnu školu završio je u Starim Mikanovcima, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1985), uz rad. Sada je čuvar šuma – lugar u "Hrv. šumama", UŠ podružnica Vinkovci, Šumarija Mikanovci. Živi u Vrbici Đurđanačkoj kod Starih Mikanovaca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM