HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14043
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14043)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Virovitici. Škol. god. 1952/53. upisao se na Poljoprivr.-šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu, na DI odjel. Diplomirao je 10.III.1958. god. Od 1. travnja 1958. godine uposlen je u tvrtki DI Slavonija u Slavonskom Brodu. Kao tehnolog i pogonski inženjer obavljao je poslove neposrednog upravljanja radom i poslovanjem proizvodnih tehnologija masivnog drva, pilanskom preradbom drva, hidrotermičkom obradbom drva, drvnih proizvoda za graditeljstvo, furnira, furnirskih i stolarskih ploča te finalnih proizvoda. Od 1962. godine radi na poslovima organizacije rada, zaštite drva i drvnih proizvoda, unapređenja i racionalizacije tehnoloških postupaka i investicijske izgradnje. Od 1968. do 1983. godine voditelj je službe za razvoj, unapređenje proizvodnje i investicijsku izgradnju. Od godine 1971. do 1983. u CUO-u “R. Končar” predaje predmete Tehnologija proizvoda od drva i Strojevi za obradu drva. Od 1983. godine radi na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Radi u nastavnoj djelatnosti dodiplomskog i poslijediplomskog studija na području biotehničkih znanosti, polje šumarstva, grana drvna tehnologija, predmet Furniri, furnirske i stolarske ploče. Mentor je više od 90 diplomskih radova i član povjerenstava za obrane magistarskih radova. Magistarski rad s područja organizacije rada u drvnoj industriji obranio je 1977. godine, a disertaciju 1985. godine. U zvanje doktora znanosti promoviran je 1987. godine. Više puta boravio je na studijskim putovanjima u Italiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Češkoj i Mađarskoj, a sudionik je i stručnih ekskurzija i međunarodnih simpozija, stručnih skupova i sajmova. Za predan, nesebičan, uspješan i savjestan rad te doprinos razvoju cjelokupnog gospodarstva, osobito drvnoga kao i za suradnju na razvoju znanstvenoistraživačke djelatnosti odlikovan je brojnim ordenima, grbovima, plaketama, medaljama i drugim priznanjima. Član je Tehn. nadzora hrvatskog registra brodova te Tehničkog odbora Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH u Zagrebu. Član je stručnog tima istraživačkog projekta Ministarstva znanosti Razvoj novih tipova ploča na bazi drva i Istraživanje sirovina, procesa izrade, kakvoće i uporabe ploča. Kao rezultat istraživanja nastao je niz originalnih pristupa i primjena znanstvenih metoda istraživanja. U istraživanju se koristi suvremenim informatičkim tehnologijama, metodama i postupcima. U stručnim povjerenstvima vrlo uspješno surađuje sa stručnjacima iz prakse. Znanstveni i istraživački rad usmjerava prema području organizacije, racionalizacije i tehnološkim parametrima u izradbi plemenitih i konstruktivnih furnira, slojevitih proizvoda, savijenih slijepljenih elemenata (otpresaka), predfabriciranih podnih elemenata za suhu ugradnju, na poboljšanju zagrijavanja drva u vodi ili pari prije konverzije u furnire. Istraživački rad docenta Penzara usmjeren je i na proizvodnju slojevitih proizvoda sa specifičnim zahtjevima za graditeljstvo, izradbu plovila i letjelica, pronalaženje činitelja koji utječu na vodu i vatru, te na otpornost na biotske čimbenike i ekološke uvjete. Novija istraživanja odnose se na povećanje iskorištenja drvne sirovine, preradbu manje vrijednih vrsta drva i preradbu uvezenih tropskih vrsta drva. Istraživanja posvećuje i povećanju stupnja zaštite djelatnika od požara, eksplozije, kemijskih izlučevina od drva te ionizirajućeg zračenja u različitim drvnim tehnologijama. Istraživanja docenta Penzara obuhvaćaju i postupke poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava gotovih proizvoda nakon površinske i strukturne zaštite re-tardatorima, aditivima i inhibitorima. Kao visoki časnik zaštite od prašine, eksplozije i neionizirajućeg zračenja (diploma VSH) dao je veliki doprinos na unapređenju zaštite i u izvanrednim uvijetima (rat i dr.), studentima, privrednicima i stručnjacima o pristupima, postupcima i sigurnosti djelatnika, fizičkih objekata, uređaja i instalacija. Tijekom svog rada objavio je i 23 stručna rada u publikacijama, 4 studije, 2 elaborata o istraživanjima tropskog drva, 4 tehnička rješenja tehnologije, 2 elaborata o razvoju alata za obradu drva, 2 ekspertize i ocjene razvojnih tehnologija. Održao je 19 stručnih predavanja na savjetovanjima u zemlji i inozemstvu.

1Biljak R., Penzar F., 1967: O razvoju drv. ind. u Sl. Brodu i radu stručnjaka »Slavonije« drv. ind. Sl. Brod.. Š.L. 3-4, s.168 PDF
2Komparativna istraživanja akustičnih osobina vatrootoporne montažne stijene od furnirane iverice i mineralne ploče, Zbornik radova, 249-255, Nova Gorica, 1985.
3Vladimir Bruči, Franjo Penzar, 1987: Proizvodnja furnira od hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). GŠP vol. P3 s. 383
4Franjo Penzar, 1987: Proizvodnja od hrastovine i područja upotrebe. GŠP vol. P3 s. 399
5Utjecaj priprema smjese ljepila na kvalitetu lijepljenja furnirskih ploča (s M. Barberić), Zbornik radova, 258- 264, Tuheljske Toplice, 1987.
6Utjecaj aktivnih punila na kvalitetu lijepljenja furnirskih otpresaka UF smolama u polju VF električne struje, Zbornik rad., 265-274, Tuheljske Toplice, 1987.
7Proizvodnja furnira od hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (s V. Bruči), Glasnik za šumske pokuse, 23(1987), 3, 383-398.
8Proizvodi od hrastovine i područja upotrebe, Glasnik za šumske pokuse, 3(1987), 399-414.
9Franjo Penzar, 1988: Oštećenja furnira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) od insekata iz tropskog područja. GŠP vol. 24 s. 227
10Franjo Penzar, 1988: Mineralne tvari u tropskom drvetu. GŠP vol. 24 s. 263
11Proizvodnja furnira od bagrema (Robinia pseudoacaciaL.), Drvna industrija, 39(1988), 3-4, 51-56.
12Oštećenja furnira hrasta lužnjaka (Quercus robur Erch) od insekata iz tropskog područja, Glasnik za šumske pokuse, 24(1988), 227-231.
13Mineralne tvari u tropskom drvu, Glasnik za šumske pokuse, 24(1988), 263-167.
14Izrada plemenitih furnira od hrastovine (Quercus robur Erch.), Drvna industrija, 40(1989), 7-8, 147-150.
15Temperaturne promjene kod kontaktnog i visokofrekventnog lijepljenja furnirskih otpresaka (s V. Picek), Zbornik radova, 186-195, Tuheljske Toplice, 1989.
16Istraživanje mogućnosti proizvodnje vatrootpornih furnirskih otpresaka, Zbornik radova, 207-219, Tuheljske Toplice, 1989.
17Utjecaj krutih kalupa na kvalitetu lijepljenja furnirskih otpresaka (s D. Lukačević i S. Škravanj), Zbornik radova, 220-230, Tuheljske Toplice, 1989.
18Istraživanje osnovnih higijenskih normi za rad s neionizirajućim zračenjem (s J. Durmiš i I. Radišić), Zbornik radova, 280-288, Tuheljske Toplice, 1989.
19Istraživanje emisije formaldehida različitim metodama iz furnira (s D. Matanović), Zbornik radova, 435- 442, Tuheljske Toplice, 1989.
20Vatrootporni laminati i otpresci (s I. Stjepčević), Zbornik radova, Savjetovanje Polimerni materijali smanjene gorivosti, 1-6, referat 17, Opatija, 1990.
21Utjecaj mineralnih i ekstraktivnih tvari u tropskom drvu na kvalitetu sušenja furnira, Zbornik radova, 145- 158, Tuheljske Toplice, 1990.
22Povećanje vatrootopornosti proizvoda od slojevitog drva, Zbornik radova, 97-103, AMBIENTA, Zagreb, 1991.
23Pristup operacionalizaciji jedne koncepcije razvoja prerade drva (s D. Salopek), AMBIENTA, 68-80, Zagreb, 1992.
24Određivanje količine formaldehida koji se naknadno oslobađa iz furnirskih ploča različitim metodama (s V. Jambreković), Drvna industrija, 44(1993), 3, 83-84.
25Razvoj i perspektive industrije furnira i ploča (s V. Bruči, V. Jambreković i M. Brezović), Zbornik radova, 8- 12, Novi Vinodolski, 1994.
26Rezultati ispitivanja svojstava drvnih ploča (s V. Bruči, V. Jambreković i M. Brezović), Zbornik radova, 59-62, Novi Vinodolski, 1994.
27Proizvodnja ploča iz usitnjenog drva, proizvodnja furnira i slojevitih proizvoda, studija Stanje, pravci i strategija razvoja industrijske preradbe drva u Hrvatskoj do 2010. godine, Zagreb, 1995.
28Alati i njihovo održavanje u malim pogonima prerade drva (s V. Naglić), Zbornik radova, Opatija, 6.-7. svibnja 1996.
29Mineralne snovi v tropskem lesu (s V. Naglič), Les, 48(1996), 4, 94-98.
30Preradba hrastova abonosa (Quercus robur Erch) u plemenite furnire (s H. Matušić), Drvna industrija, 47(1997), 2, 55-62.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM