HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1413
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šume i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1413)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Gospić

1996

Šumarija Korenica

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Marije rođ. Strukar. Osnovnu školu završio je u Cerni, a Šum. školu u Karlovcu (1987). Od 1987. do 1995. bio je radnik – sjekač u Šumariji Cerna, a zatim do danas radi kao čuvar šume i lovišta u "Hrv. šumama", UŠP Gospić, u Šumariji Korenica. Živi u Korenici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM