HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1424
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
viši lovni tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1424)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
djelovao Prezid

 Sin Josipa i Fanike rođ. Žagar. Osnovnu školu završio je u Tršću, a ŠUP u Rijeci. God. 1989, uz rad, u Šum. školi Karlovac završio je V. stupanj – za višeg lovnog tehničara. Od 1968. do 1970. radio je u trgovačkom poduzeću “Nanos” u Tršću. Nakon toga od 1971. do 1981. radio je u SR Njemačkoj. God. 1981. vraća se u Hrvat sku i otvara privatnu ugostiteljsku radnju te u njoj posluje do 1992. Od 1993. do danas (2003) radi kao lovnik u zvanju višeg lovnog tehničara. Zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Delnice, Šum. Prezid. Sudjelovao je na Sajmu lova i ribolova u Rijeci. Primio je Zahvalnicu za pružanje doprinosa u organiziranju i razvoju sportskih djelatnosti. Živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM