HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1427
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     


lokacija


 Sin Ivana i Francike Malnar. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Lugarsku školu u Novom Vinodolskom. Od 1961. do 1982, kada je umirovljen kao invalid rada, bio je poslovođa na uzgoju i iskorištavanju šuma u ŠG Delnice, Šum. Gerovo, gdje i živi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM