HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1430
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
VKV lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1430)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj

 Sin Fanike. Osnovnu školu završio je u Tršću. Uz rad postigao je visoku kvalifikaciju (VKV) za lugara – poslovođu. Glavninu radnog vijeka radio je kao poslovođa na manipulacijama radilišta najviše Smrekova Draga i lugar privatnih šuma u Šumariji Čabar i Šumariji Tršće, ŠG Delnice. Sudionik je NOR–a. Kao umirovljenik živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM