HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14347
ime S., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14347)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Osnovnu školu završio je u Zagrebu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u V. gimnaziji u Zagrebu upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu, DT odsjek, gdje je diplomirao 1987. godine. Na Šum. fakultetu u Zagrebu počeo je raditi u studenom 1987. kao znanstveni novak za predmet Osnove tehnologije drva. U znanstveno-nastavno zvanje asistenta za predmet Osnove tehnologije drva izabran je 1. studenoga 1990. godine. Tijekom 1991, 1992 i 1993. godine bio je u Domovinskom ratu, a tijekom 1993. bio je na studij- skom putovanju u Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft, Institut für Holzphysik und mechanische Technologie des Holzes u Hamburgu i u Institut für Holzforschung u Münchenu, dobivši stipendiju Pfeil-Europa-Studienreisestipendiuma. Magistarski rad Fizička i mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara obranio je 21.VI.1994. god. Kao asistent vodi vježbe predmeta Osnove tehnologije drva i Tehnološke karakteristike drva na DT odsjeku i Osnove tehnologije drva na Šum. odsjeku. Na VI. stupnju nastave na DT odjelu do 1993. vodio je vježbe predmeta Poznavanje materijala I. Tijekom rada na Šum. fakultetu sudjelovao je u radu na sljedećim projektima: Istraživanje i razvoj proizvoda, proizvodnih tehnika, tehnologija i metoda upravljanja u drvnoj industriji i prometu drvnih proizvoda, Fleksibilne proizvodne linije u drvnoprerađivačkoj industriji, Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva, Kompleksno istraživanje dvostruke bijeli hrasta lužnjaka i Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu drva. Od travnja 1997. član je Tehn. odbora Fizikalna i mehanička svojstva drva te trajnost i zaštita drva pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske. Doktorsku disertaciju s naslovom Plošne deformacije kod statičkog savijanja grede normalnog i kompresijskog drva jele (Abies alba Mill.) obranio je 17.XI.2000. godine.

1Influence of double sapwood on the quality of Slavonian oak (Sa S. Govorčin) "IUFRO Working groups: Improvement of wood quality and genetic diversity of oak", Glasnik za šum. pokuse, 37 (189-199).
2Distribution of properties in use for oak, beech and fir-wood in radial direction, Raspored svojstava u radijalnom smjeru pri upotrebi hrastovine, bukovine i jelovine (sa S. Govorčin i J. Trajković), Drvna industrija, 49(4), 199-204.
3Fizičke i mehaničke osobine juvenilnog drva bukovine i jelovine (sa S. Govorčin), Predavanje održano na simpoziju "Savremena dostignuća i rješenja u oblasti šumarstva", Beograd 1990.
4Fizička svojsva jelovine (Abies Alba Mill.) iz područja Gorskog kotara (sa S. Govorčin), Zbornik radova "Razvoj i perspektive finalne obrade drva", ZAgreb 1991.
5Fizička svojstva jelovine (Abies alba Mill.) iz područja Gorskog kotara (sa S. Govorčin), Zbornik radova Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Zagreb, 1991.
6Neka fizička svojstva jelovine iz Gorskog kotara, Drvna industrija, 42(1991), 1/2, 17-21.
7Fizička i mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara, magistarski rad, Zagreb 1994.
8Raspored svojstava jelovine po poprečnom presjeku (sa S. Govorčin), Zbornik radova Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj”, Novi Vinodolski, 1994, 36-41.
9Some Physical and Mechanical Properties of the Bednja Abonos (sa S. Govorčin), The 2-nd International Symposium Wood Structure and Properties ‘94, Zvolen, 1994, 143-150.
10Fizička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara, Drvna ind., 46(1995), 2, 59-68.
11Mehanička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog kotara, Drvna industrija, 46(1995), 3, 115-122.
12Sinković, T., 1995: Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine. Š.L. 7-8, s.237 pdf
13Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391 pdf
14Sinković, T., 1997: Slavko Govorčin. Š.L. 3-4, s.207 PDF
15Distribution of properties in use for oak, beech and fir-wood in radial direction (sa S. Govorčin i J. Trajković), "Wood structure and properties 98", str. 83-87, Zvolen.
16The influence of type and colour of coat on durability of exterior fir wood joinery (sa R. Despot i J. Trajković), "Surface properties and durability of exterior building components", str. paper 8, Zagreb 1999.
17Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, 2000: Influence of double sapwood on the quality of Slavonian oak. GŠP vol. 37 s. 189
18Plošne deformacije kod statičkog savijanja grede inormalnog i kompresijskog drva jele (Abies Alba Mill.), Doktorska disertacija, str. 1-286, Šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu 2000.
19Tvrdoća - pokazatelj upotrebljivosti drva u graditeljstvu (sa I. Župčić i M. Mikulčić=, "Wood in the construction industry", str. 19-25, Zagreb 2000.
20Slavko Govorčin, Vladimir Sertić, Radovan Despot, Jelena Trajković, Tomislav Sinković, 2001: Jelovina. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 733
21Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Radovan Despot, 2003: Bukovina. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 652
22Some Physical and Mechanical properties of the Bednja Abonos, Neka fizička svojstva abonosa (crnog hrasta zakopanog u zemlji) iz Bednje (sa S.Govorčin), Drvna industrija, 46(1) 9-14.
23Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka, 2009: Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.). Š.L. 3-4, s.185 pdf
24Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar, 2009: Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 11-12, s.605 pdf
25Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Bogoslav Šefc, 2011: Strukturna, tehnička i upotrebna svojstva nekih komercijalnih vrsta drva. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 645
26Kličić,Hasib/ŠPD Unsko-sanske šume, Šumarija Cazin, 2011: Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.371 pdf
27Tomislav Sedlar, Tomislav Sinković, Ivana Perić, Andrej Jarc, Srđan Stojnić, Bogoslav Šefc, 2019: Tvrdoća toplinski modificirane bukovine i grabovine . Š.L. 9-10, s.425 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM