HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1439
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1439)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Aleksandra i Ivane rođ. Knaus. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu. U Crnom Lugu je pohađao i seminar te položio ispite za poslovođu eksploatacije šuma. U šumarstvu se zaposlio 1957. i radio do 1992. Glavninu radnog vijeka radio je kao poslovođa u Šumariji Crni Lug, ŠG Delnice, odnosno "Hrv. šume" UŠ Delnice. U mirovinu je otišao 1992. Živi s obitelji u Bijeloj Vodici kod Crnog Luga.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM