HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1447
ime M., Milan  - Ikin
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, glavni poslovođa, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1447)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1991.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

član HŠD ogranak
Ogulin

31.1.1996

Umirovljenici

viši šumarski tehničar

 Sin Dušana i Nedeljke rođ. Maravić. Osnovnu školu završio je u Drežnici, a Srednju šum. školu u Delnicama, 1967. God. 1991. završio je i V. stupanj u Šum. školi Karlovac za zvanje viši šum. tehničar. God. 1967. bio je pripravnik u Šumariji Jasenak, ŠG Ogulin, a 1970. postavljen je za poslovođu u istoj šumariji, te 1972. za glavnog poslovođu. Od 1985. bio je na mjestu zamjenika upravitelja Šumarije, a od 1990. do danas radi kao revirnik u Šumariji Jasenak, "Hrv. šume", UŠ podružnica Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM