HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1453
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1453)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Jasenak

 Sin Milana i Mileve. Osnovnu školu završio je u Ogulinu, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1988). Do 1996. radio je kao poslovođa sječine, a potom do danas na poslu čuvara šuma i lovišta. Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Jasenak, ŠG Ogulin, sada "Hrv. šume", UŠ podružnica Ogulin. Živi u Jasenku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM