HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14647
ime UGRENOVIĆ, Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redov. sveuč. profesor, akademik, dekan

                                                                IZBOR      (knjiga5/14647)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 9. 1883.Petrinja
apsolvirao1906.
diplomirao1907.
doktorirao1907.Filozofski fakultet u Zagrebu
umro19. 9. 1958.Zagreb Sin Aleksandra, šum. kontrolora banskih imov. općina. U Zagrebu je 1901. završio gimnaziju, a potom 1904. i šumarske znanosti na Šumarskoj akademiji pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu 1907. diplomirao prirodne znanosti i iste godine doktorirao s temom "O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera", morfološkobiološka studija.
 UPDATE opis set tekst=´Od 1907. bio je u šum. službi u Osijeku, Slatini i Pakracu. Kao ravnatelj Šum. ravnateljstva Vlastelinstva Pakrac-Buč-Kamenska, god. 1921. imenovan je redovitim profesorom Gospodarsko-šum. fakulteta u Zagrebu i na toj dužnosti ostaje do 31.12.1956., uz prekid od 1941 do 1945. zbog političkog umirovljenja. Predavao je Uporabu šuma sa trgovinom i industrijom drveta (od 1948. Iskorišćivanje šuma i tehnologiju drveta), zatim Šumarsku politiku i upravu šuma (1921.-1948.), te Zaštitu šuma (1921.-1928.), (tada Obrana šuma). Škol. god. 1933.-34. i 1948.-49. bio je dekan Poljoprivredno-šum. fakulteta. Za člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 12. lipnja 1948. godine.
 Razvio je plodnu znanstvenoistraživačku, pedagošku i stručnu aktivnost. Osnovao je Zavod za uporabu šuma (1922.) u kome organizira, održava i unapređuje nastavu i znanstveni rad iz znanosti o uporabi šuma s industrijom i trgovinom drva, koja je ispitivala, izgrađivala i utvrđivala osnovna načela postupanja pri iskorišćivanju šuma, prerađivanju, trgovanju i upotrebi šum. proizvoda. Time je stvarao uvjete i podlogu za buduću znanstvenu samostalnost i izdvajanje znanstvenih disciplina: iskorišćivanje šuma, znanost o drvu, tehnologija ma sivnog drva, tehnologija furnira i ploča, hidrotermička obrada drva, proizvodnja namještaja, specijalni proizvodi od drva i trgovina drvom. Istodobno osposobljavao je za njih potrebne kadrove, koji će moći nastaviti njegovu sveukupnu aktivnost.
 Na području Znanosti o drvu prof. dr. A. Ugrenović prvi je u nas postavio temelje i angažirao se na znanstvenom istraživanju svojstava drva. Osnovao je i opremio laboratorij za ispitivanje svojstava drva i izradio "Instrukcije za naučno istraživanje tehničkih svojstava drva". Te su instrukcije, poslije, postale osnova za izradu JUS-a za ispitivanje drva. Smatrao je da su tehnička svojstva drva važan činilac vrijednosti drva i da je cilj šum. gospodarenja produciranje što vrednijih drvnih masa. U tom je smislu usmjerio svoja istraživanja tehn. svojstava drva u radovima o specifičnoj težini i količini sirove smole, metodici istraživanja kakvoće drva, u istraživanjima o tehničkim svojstvima smrekovine i o čvrstoći cijepanja, pri čemu je oblik uzorka za ispitivanje poznat u svijetu kao "Ugrenovićeva proba" i prihvaćen u JUS-u za ispitivanje čvrstoće cijepanja.
 Svoja gledanja na drvo kao lignum i drvo kao arbor (phyton) A. Ugrenović je iznio u JAZU 1951. u svojim predavanjima Šuma u svjetlu nauke, Drvo za rezonanciju od Stradivarija do danas i Arhitektonika živog stabla. Materiju nauke o drvu, koja se odnosi na tehnička svojstva i greške drva, objavio je u knjizi Tehnologija drveta (1932) i u II. izd. 1950, uz suradnju prof. dr I. Horvata. Knjiga tiskana 1932. godine prva je u Europi u kojoj se specijalizirano obrađuje ta materija. Izabran i za profesora predmeta Šumarska politika i uprava šuma, pisao je i o toj materiji u knjigama Šumarsko-politička osnovica zakona o šumama (1923), Zakoni i propisi o šumama i pilanama (1930), Zakon o šumama, samostalni projekt (1923), kao i u više kraćih napisa s tog područja.
 Predstavljao je šumarsku i drvnotehnološku znanost naše zemlje na konferencijama i kongresima: Marseille (1922.), Paris (1923., 1931.), Firenza (1924.), Grenoble (1925.), Rim (1926., 1934.), Nancy (1932.), Budimpešta (1936.), Berlin (1937.), Helsinki (1938.) i Nica (1957.). Na tim je skupovima sudjelovao referatima koji u njegovoj bibliografiji čine značajne priloge šumarskoj i drvnotehnološkoj znanosti prezentirane na međunarodnoj razini.
 Bibliografija njegovih radova vrlo je bogata i opsežna: obuhvaća 36 znanstvenih radova, 13 udžbenika i priručnika, 58 stručnih radova te brojne prikaze, stručnoinformativne radove i popularne članke. Većinom su to radovi iz područja iskorišćivanja šuma, znanosti o drvu i šum. politike i zakonodavstva.
 Iz iskorišćivanja šuma objavio je, između ostalog, rasprave o drvarskom oruđu, o smolarenju i tehnici smolarenja, ujednačavanju metodike istraživanja smolarenja, o problemu kakvoće sastojine. Iz područja iskorišćivanja šuma napisao je prvi ud-žbenik na hrvatskom jeziku, koji obuhvaća šest svezaka: "Iskorišćivanje šuma" (1931.), "Tehnologija drveta" (1932.), "Tehnika trgovine drvetom", I. dio (1934.) i II. dio (1935.), "Kemijsko iskorišćivanje i konzerviranje drveta" (1947.), "Upotreba drveta i sporednih produkata šume" (1948.). Za područje iskorišćivanja šuma priredio je i objavio II. izdanje pojedinih svezaka pod nazivom "Eksploatacija šuma" (1957., sa R. Benićem).
 Dio znanosti o drvu, koji se od nosi na tehnička svojstva i greške drva, objavio je u knjizi "Tehnologija drveta" (1932.; II. izdanje 1950. sa I. Horvatom). Knjiga iz 1932. prva je u Europi u kojoj se specijalizirano obrađuje ta materija.
 O šum. politici i upravi šuma pisao je u knjigama: "Šumarskopolitička osnovica Zakona o šumama" (1923.), "Zakoni i propisi o šumama i pilanama" (1930.), "Zakon o šumama, samostalni projekt" (1923.).
 Da bi što više pridonio napretku šumarske i drvnotehnološke znanosti i struke, A. Ugrenović je osim vlastitoj publicističkoj djelatnosti dao golem prilog općoj znanstvenoj i stručnoj publicistici u šumarstvu. Bio je urednik "Šumarskog lista" (1925- 1929), urednik edicije Pola stoljeća šumarstva (1926), Le Karst yougoslave (1928), urednik Anala za eksperimentalno šumarstvo JAZU, urednik edicije Kresnik: Starotalijansko umijeće građenja gudačkih instrumenata, JAZU. Inicijator je i glavni urednik Šumarske enciklopedije, JLZ.´
 Prof. dr. A. Ugrenović izabran je 1948. za pravog člana JAZU, gdje djeluje kao član Predsjedništva, tajnik Odjela za prirodne znanosti, pročelnik Sekcije za üum. znanosti, te od 1955. do 1957. kao direktor Instituta za eksperimentalno šumarstvo.
 Bio je i član više međunarodnih šumarskih organizacija sa sjedištem u Rimu, Parizu, Stockholmu itd., kao i dopisni član Čehoslovačke akademije za poljoprivredne znanosti u Pragu, Finskog šumarskog naučnog društva u Helsinkiju, odnosno počasni član Talijanske akademije za šumarske znanosti u Firenci. Njegova se međunarodna aktivnost odražava i u članstvu više inozemnih organizacija: Silva mediterranea, Rim (1922): Comission internationale d´agriculture, Pariz (1923); Institut international d´agriculture, Rim (1934); IUFRO, Stockholm (1936) i dr.
 Djelovao je u interesu šumarske struke i u Šum. udruženju. Bio je član HSŠD, odbornik HŠD (1918.- 1921.), te član i odbornik JŠU od 1921., u okviru kojeg se, između ostaloga, zalagao za racionalno gospodarenje šumama, za izradu Zakona o šumama, te protestirao protiv ukidanja Gospodarsko-šum. fakulteta u Zagrebu (1928.).
 Shvaćajući bibliografiju radova kao osnovu svakog kreativnog rada, A. Ugrenović je izradio nekoliko godišnjih bibliografija šumarske literature u Jugoslaviji i tiskao ih u Forstliche Rundschau u Tharandtu (1939, 1940, 1941) te bio članom uredništva Šumarske bibliografije (1848-1948) A. Kaudersa. Još rane 1912. godine A. Ugrenović započinje svoje napise o problematici šumarske terminologije, za koju se zalagao i na kojoj je radio. Izradio je šumarski terminološki rječnik na šest jezika s više od 10 000 termina. Rad je ostao u rukopisu uz sve napore da se tiska (1959). Da je tiskan u to vrijeme, bio bi prvi šumarski terminološki rječnik takve vrste u svijetu.
 Bio je urednik (1925.-1928.) i suradnik (1904.-1955.) Šum. lista. Kao urednik objavio je velik broj uvodnih članaka o tada aktualnoj problematici iz organiziranja šumarstva, šum. zakonodavstva i šum politike. Zaslužan je za podizanje znanstvene razine lista. Rad Šum. društva prikazao je u članku "Iz istorije našeg šumarstva" (ŠL 1925.) te u ediciji "Pola stoljeća šumarstva" (1926.).

Aktivan je i nakon II. svj. rata pa je za zasluge na širem području izabran prvim počasnim članom Saveza ITŠDI Jugoslavije. Kao zaslužnom velikanu HŠD, u povodu 130. obljetnice, polo-žilo je lovorvijenac na njegov grob na Mirogoju (1976.).
 Za znanstvenu, pedagošku i ljudsku djelatnost dobio je i druga priznanja i odlikovanja. Spomenimo Orden Francuske republike "officier de l,ordre du Merite Agricole" (1927., 1936.).
 Njegova znanstvena, pedagoška i publicistička djelatnost te odgoj znanstvenih stručnjaka su apsorbirali sav njegov potencijal. Imao je snage i vremena za plodnu stručnu djelatnost. Za nju je nesebično upotrijebio sve svoje znanje da bi stručnu javnost pravodobno obavijestio, obrazložio joj i podučio je o aktualnim problemima danog vremena i zbivanjima na području šumarske i drvnotehnološke znanosti i prakse. Za svoju znanstvenu, pedagošku i ljudsku djelatnost dobio je niz priznanja i odlikovanja iz struke i od društva u kojem je radio i živio. Sve velike ljude krasi nešto što je pisanom riječju teško iskazati, a to je humanost. Tu su vrlinu nebrojeno puta spoznali i osjetili učenici i suradnici prof. dr. A. Ugrenovića.

1Piše A. Ugrenović, stud. for., 1904: Fotografija u dendrometriji. Š.L. 7, s.372 PDF
2Piše A. Ugrenović ml., 1904: Nekoliko bilježaka o „estetici u šumi".. Š.L. 11, s.631 PDF
3A. Ugrenović ml., 1905: O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.. Š.L. 1, s.15 PDF
4A. U. ml., 1905: Trgovački ugovor međ Austro-ugarskom i Njemačkom.. Š.L. 3, s.106 PDF
5Od A. Ugrenovića ml., 1906: O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima.. Š.L. 3, s.91 PDF
6Od A. Ugrenovića ml., 1906: Entomoložke bilježke.. Š.L. 7, s.269 PDF
7K pitanju Šum. akademije. Pokret 1906., Šum. list 1906, s. 278-280.
8K pitanju šumarske akademije, Pokret 1906, Šumarski list, 1906, 278-280.
9Über einige Angriffe der Vogel auf Pflanzengallen. Forstliches Centralblatt, Wien, 1907., pp. 529-531.
10Wald-Insektenschaden in Slawonien. Ostrr. Forst. und Jagdz. Wien, 1907.
11O diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u Coleoptera. Morfološkobiološka studija, Slatina 1907., s. 1-48.
12
13Piše dr. A. Ugrenović, 1909: O produkciji drva i carini na drvo.. Š.L. 4, s.134 PDF
14O potrebi biologije u prirodopisnoj obuci, Nastavni vjesnik, 1911, 799-803.
15Građa za šumarsku terminologiju. Ibid., 1912., s. 9-15.
16O šumarskoj termin. Ibid., s. 78-79.
17Napisao: Dr. A. Ugrenović, 1913: O redukciji optički mjerenih duljina — na horizont.. Š.L. 11, s.445 PDF
18Dr. A. Ugrenović, 1913: O poznavanju otrovnih gljiva. Š.L. 11, s.464 PDF
19Ugrenović Dr., 1913: Podatci za terminologiju.. Š.L. 11, s.484 PDF
20Slava F. Ž. Kesterčaneku. Šum. list, (poseb. prilog), 1915., s. 3-5.
21Prodaja Vlastelinstva Pakrac. Hrvatski Lloyd 1916.
22Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupoprodajnog ugovora. ŠL 1917., s. 369-372.
23O našem šumarstvu. Hrv. njiva 1918.
24K pitanju šumarske nastave. Jugosl. njiva 1919.
25Misli vodilje naše šumarske politike. Zagreb 1921.
26MISLI VODILJE NAŠE ŠUMARSKE POLITIKE; TISAK NADBISKUPSKE TISKARE, ZAGREB 1921. BIB
27Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O pantografovanju. Š.L. 1, s.13 PDF
28Kaposi — Ugrenović, 1922: Naša industrija tanina. Š.L. 1, s.19 PDF
29Dr. Ugrenović, 1922: Novija literatura o „iskorištanju šuma". Š.L. 1, s.21 PDF
30Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Šumarska terminologija. Š.L. 2, s.44 PDF
31Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Potrajnost šumskog gospodarenja. Š.L. 3, s.149 PDF
32Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Popularizovanje šumarstva. Š.L. 6, s.401 PDF
33Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: † Prof. Franjo Šandor. Š.L. 7, s.427 PDF
34Ugrenović — Marinović, 1922: Prikaz stručne literature. Š.L. 7, s.470 PDF
35Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Šumarska ekskurzija u Našice. Š.L. 8, s.529 PDF
36Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Agrarna reforma i šuma. Š.L. 9, s.557 PDF
37Ugrenović, 1922: Prikaz stručne literature. Š.L. 9, s.603 PDF
38Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Poslije skupštine u Beogradu. Š.L. 10, s.648 PDF
39Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Novi porezni zakon. Š.L. 10, s.679 PDF
40Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O šumskim požarevima. Š.L. 11, s.711 PDF
41Les incendies de forets en Yougoslavie. Edition du XI Congres international d,agriculture, Paris, 1923, pp. 71-81.
42Šumarskopolitička osnovica zakona o šumama (Naučnokritički prikaz šumarskopolitičkih motiva). Ljubljana 1923, s. 1-106.
43Zakon o šumama. Samostalni projekt. Ljubljana 1923., s. 1-54.
44Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Terminologija. Š.L. 1, s.26 PDF
45Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora. Š.L. 1, s.29 PDF
46Dr. Ugrenović, 1923: Šumarski kongres u Parizu. Š.L. 1, s.49 PDF
47
48ŠUMARSKO-POLITIČKA OSNOVICA ZAKONA 0 ŠUMAMA; NATISNILA UČITELJSKA TISKARA U LJUBLJANI, LJUBLJANA 1923. BIB
49Ugrenović, 1923: „Revue des eaux et forets". Š.L. 2, s.110 PDF
50Ugrenović, 1923: Japanci u našoj otadžbini. Š.L. 2, s.111 PDF
51Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Bilješke s puta u inostranstvo. Š.L. 3, s.138 PDF
52Ugrenović, 1923: Danska „Byggematerialer" (Građevni materijali). Š.L. 3, s.172 PDF
53Ugrenović, 1923: Le sapin de Douglas. Š.L. 4, s.219 PDF
54Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Projekat zakona o šumama i njegova šumarsko-politička osnovica.. Š.L. 5, s.259 PDF
55Dr. Ugrenović, 1923: Terminologija. Š.L. 5, s.305 PDF
56Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Zakon o šumama. Š.L. 7, s.409 PDF
57Ugrenović, 1923: Internacijonalni kongres za agrikulturu. Š.L. 7, s.454 PDF
58dr. Ugrenović, 1923: Prvi doktor šumarstva naših fakulteta. Š.L. 7, s.455 PDF
59Dr. Ugrenović, 1923: Češka književnost. Š.L. 10, s.611 PDF
60Dr Ugrenović, 1923: Francuska književnost. Š.L. 10, s.612 PDF
61Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Sa puta u Francusku.. Š.L. 11, s.678 PDF
62Nos desseins et nos taches. Bulletin de la Silva Mediterranea, Firenze, 1924., pp. 8-15.
63Prof. Dr. Ugrenović A., 1924: Iskorištavanje šuma. Š.L. 2, s.79 PDF
64Ugrenović, 1924: Savremeno šumarstvo Švajcerske. Š.L. 3, s.139 PDF
65Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb), 1924: Doktorat šumarstva - honorius causa. Š.L. 4, s.196 PDF
66Ugrenović, 1924: Dvadeseta godišnjica studenskog udruženja. Š.L. 4, s.215 PDF
67Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb), 1924: Projekt za istraživanje o sušenju hrastova. Š.L. 10, s.506 PDF
68Ugrenović, 1924: Češka literatura. Š.L. 11, s.613 PDF
69Aleksandar Ugrenović, 1925: O Novoj godini.. Š.L. 1, s.1 PDF
70Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1925: Iz istorije našeg šumarstva.. Š.L. 1, s.5 PDF
71
72Prof. dr. Aleksandar Ugrenović, 1925: Šumarska liga zemalja sredozemnog mora.. Š.L. 3, s.182 PDF
73Ugrenović, 1925: O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića.. Š.L. 3, s.184 PDF
74Ugrenović, 1925: Internacionalni kongres za šumarstvo.. Š.L. 4, s.253 PDF
75Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1925: Grješke drveta.. Š.L. 5, s.304 PDF
76Ugrenović, 1925: Novi Zakon o šumama.. Š.L. 5, s.326 PDF
77Ugrenović, 1925: Zakon o šumama. Š.L. 6, s.383 PDF
78Ugrenović, 1925: Unifikacija šumarske službe.. Š.L. 6, s.387 PDF
79Ugrenović, 1925: Popularizovanje šumarstva.. Š.L. 7, s.439 PDF
80Ugrenović, 1925: Uoči skupštine u Dubrovniku.. Š.L. 9, s.503 PDF
81Najstarije šumarsko udruženje. Pola stoljeća šumarstva. Zagreb 1926.
82La legislation forestiere de la Yougoslavie. Edition du Congres international de sylviculture, Rome, Nr. 56, 1926., pp. 1-8.
83Ugrenović., 1926: Na pragu pedesete.. Š.L. 1, s.1 PDF
84Iz istorije našeg šumarstva (Šumskoprivredni problemi u svezi s narodn. preporodom). Zgb 1926., s. 1-34.
85Ugrenović, 1926: Treći šumarski fakulteta. Š.L. 3, s.155 PDF
86Ugrenović, 1926: Šumarski kongres u Rimu.. Š.L. 3, s.206 PDF
87Ugrenović, 1926: Spomenica o pedeset-godišnjici Udruženja. Š.L. 3, s.212 PDF
88Ugrenović, 1926: Gunnar Schotte (1874.-1926.). Š.L. 4, s.260 PDF
89Ugrenović, 1926: Liberalizam u šumarstvu.. Š.L. 4, s.264 PDF
90Ugrenović, 1926: O našoj pedesetogodišnjici.. Š.L. 10, s.527 PDF
91Ugrenović, 1926: Kralju i Pokrovitelju.. Š.L. 11, s.567 PDF
92Aleksandar Ugrenović, 1926: Poslije slave i zbora.. Š.L. 11, s.570 PDF
93Aleksandar Ugrenović [Zagreb], 1926: Zajednički rad naših fakulteta.. Š.L. 11, s.579 PDF
94POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVA 1876-1926 ; JUGOSL0VENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE, ZAGREB 1926. BIB
95Aleksandar Ugrenović, 1927: Kuda brodimo. Š.L. 1, s.3 PDF
96Ugrenović, 1927: O smrti Jovana Cvijića. Š.L. 2, s.57 PDF
97Ugrenović, 1927: Jadi naše šumarske privrede. Š.L. 2, s.59 PDF
98Ugrenović, 1927: Privredno zakonodavstvo i stručnjačka saradnja. Š.L. 3, s.113 PDF
99Ugrenović, 1927: Milan Turković (sa slikom). Š.L. 4, s.161 PDF
100Aleksandar Ugrenović, 1927: Naša šumarska politika. Š.L. 4, s.163 PDF
101Ugrenović, 1927: Šumarski muzej. Š.L. 4, s.196 PDF
102Ugrenović, 1927: Nazdar – braćo Čehoslovaci. Š.L. 6, s.273 PDF
103Aleksandar Ugrenović, 1927: Zar likvidacija šumarstva .... Š.L. 6, s.275 PDF
104Aleksandar Ugrenović, 1927: Privredni savjet – bez šumarstva. Š.L. 7-8, s.329 PDF
105Aleksandar Ugrenović, 1927: Internacijonalna šumarska liga – u Jugoslaviji. Š.L. 7-8, s.384 PDF
106Ugrenović, 1927: Na zbor!. Š.L. 9, s.401 PDF
107Aleksandar Ugrenović, 1927: Šume gore .... Š.L. 9, s.404 PDF
108Ugrenović, 1927: Još o šumskim požarevima. Š.L. 10, s.482 PDF
109Le Karst ou point de vue de la politique et de la legislation forestiere. Le Karst yougoslave, Zagreb 1928, pp. 108-117.
110Smolarenje u Francuskoj. Zagb 1928.
111Dr. A. Ugrenović, 1928: Osvrti i pogledi.. Š.L. 1, s.1 PDF
112Zakon o šumama. Kritika ministarskog projekta. Zagreb 1928., s. 1-14.
113Dr. A. Ugrenović, 1928: Šumarstvo pred parlamentom.. Š.L. 1, s.4 PDF
114ZAKON O ŠUMAMA; jugoslovensko šumarsko udruženje, zagreb 1928. BIB
115
116Dr. A. Ugrenović, 1928: Zakon o šumama.. Š.L. 2, s.65 PDF
117Dr. A. Ugrenović, 1928: Smolarenje u šumama crnoga bora.. Š.L. 2, s.79 PDF
118Dr. A. Ugrenović, 1928: Smolarenje u Francuskoj.. Š.L. 3, s.113 PDF
119
120Dr. A.Ugrenović, 1928: Brod tone.. Š.L. 4, s.161 PDF
121Dr. A. Ugrenović, 1928: Šumarska policija.. Š.L. 4, s.200 PDF
122Drvarsko oruđe (Prinos poznavanju historije razvitka drvarskog oruđa i tehnike rada njime). Godišnjak Sveučilišta, Zagreb 1929., s. 598-628.
123Zakon i propisi o šumama i pilanama. Zagreb 1930.
124DRVARSKO ORUĐE; GODIŠNJAK KR. SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB 1930. BIB
125
126Aleksandar Ugrenović, Bogdan Šolaja, 1931: Istraživanja o specifičnoj težini drveta i količini sirove smole vrsti pinus nigra Arn. i pinus silvestris L . GŠP vol. 03 s. 29
127Les forets prives et l,etat. Repport presente et publie par le Congres international de Paris. Groupe II, Paris, 1931.
128Iskorišćavanje šuma. Zagreb 1931.
129Istraživanja o specifičnoj težini drveta i količini sirove smole vrste Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris L. Glas. Zavoda za šum. pokuse 1931, s. 29-90.
130Dr. A. Ugrenović, 1931: Novi francuski udžbenik o uređivanju šuma od Pardé-a (Traité praetique d´ aménagement des forets).. Š.L. 2, s.77 PDF
131ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA; tisak nadbiskupske tiskare, ZAGREB 1931. BIB
132Tehnologija drveta. Zagreb 1932.
133Recherches sur le gemmage du Pinus nigra Arn. et Pinus silvestris L., Congres international des Instituts de recherches forestieres a Nancy 1932, II-eme section,1-5.
134TEHNOLOGIJA DRVETA; TISAK NADBISKUPSKE TISKARE, ZAGREB 1932. BIB
135Ugrenović, 1932: Šumarska terminologija.. Š.L. 12, s.728 PDF
136Drvo kao građevni materijal. Građ. vjesnik 1933., s. 1-5.
137Željeznički pragovi neimpregnirani i impregnirani, Građevinski vjesnik II, 6, 7, Zagreb, 1933, 1-12.
138L´activite forestiere francaise dans les Provinces Illyriennes (18o9-1813), Annales de l,Institut francais, Zagreb, 1933, 1-13.
139ŽELJEZNIČKI PRAGOVI; PREŠTAMPANO IZ GRAĐEVINSKOG VJESNIKA, ZAGREB 1933. BIB
140Šumarska terminologija, Šum. list, 1933, 44-51.
141Tehnika trgovine drvetom I. Zagreb 1934.
142TEHNIKA TRGOVINE DRVETOM; MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RÜDARSTVA N. R. HRVATSKE, ZAGREB 1934. BIB
143Tehnika trgovine drvetom II. Zagreb 1935.
144TEHNIKA TRGOVINE DRVETOM; TISAK NADBISKUPSKE TISKARE, ZAGREB 1935. BIB
145Dr. A. Ugrenović, 1935: Gayer-Fabricius: Forstbenutzung,. Š.L. 12, s.602 PDF
146
147The methods of investigation concerning the quality of wood. Rapport presente au IXe congres de l,Union internationale des instituts de recherches forestieres a Budapest 1936, pp. 106-120.
148Unification des methodes de recherches sur le gemmage. Rapport presente au IXe congres de l, Union international des instituts de recherches forestieres a Budapest 1936, pp. 107-121.
149Istraživanja o tehnici smolarenja vrsti Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris L., Glasnik Zavoda za šumske pokuse, Zagreb, 1936, 1-200.
150Zur Frage der Bestandesqualitat. Rapport presente au IX-e congres de l,Union internationale des instituts de recherches forerstieres a Budapest 1936, 107-140.
151U., 1936: Le Chene.. Š.L. 8, s.443 PDF
152Aleksandar Ugrenović, Bogdan Šolaja, 1937: Istraživanja o tehnici smolarenja i o kemizmu smole vrsti Pinus nigra Am. i Pinus silvestris L. GŠP vol. 05 s. 1
153L´activité forestiere française dans les provinces illyriennes (1809-1813); L´INSTITUT FRANÇAIS DE ZAGREB, ZAGREB 1937. BIB
154Pedeset godina šum. nastave i nauke na Zagreb. sveuč. Alma mater Croatica, Zagreb 1938., s. 65-69.
155U., 1938: Laer: Formhöhenreihen, Berlin 1938.. Š.L. 8-9, s.457 PDF
156Die Kenntnis des Holzes und seiner eigenshaften bei den Romern. Ein Beitrag zur Geschichte der Forstbenutzung, Forstwissenschaftliches Centralblatt, 60, Jahrgang, 18, 1938, 570-583.
157Jahresberiht über forstliche Literatur Jugoslawiens im Jahre 1939. Forstliche Rundschau. Tarandt, 1940.
158Forstpolitik Jugoslawiens, Internationaler Holzmarkt, Beč, 1939, 26, 12.
159Dr. A. Ugrenović, 1939: Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre. Berlin 1939.. Š.L. 6, s.328 PDF
160Dr. A. Ugrenović, 1939: O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja.. Š.L. 11, s.605 PDF
161Aleksandar Ugrenović, 1940: Metodološka istraživanja o čvrstoći cijepanja i cjepljivosti drveta.. GŠP vol. 07 s. 31
162... im Jahre 1940. Ibid. 13 (1940)2, pp. 124-131.
163Metodološka istraživanja o čvrstoći cijepanja i cjepljivosti drva. Glasnik za šum. pokuse, Zagreb 1940., s. 31- 56.
164Untersuchungen uber die Spaltfestiqkeit und Spaltbarkeit des Holzes, Holz als Roh- und Werkstoff, 1940,143-150.
165Ugrenović, 1940: Kontos: Uređivanje šuma.. Š.L. 2-3, s.191 PDF
166Ugrenović, 1940: Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.. Š.L. 6, s.332 PDF
167Ugrenović, 1940: Trendelenburg : Das Holz als Rohstoff.. Š.L. 7, s.375 PDF
168Ugrenović, 1940: Platžer : Leistungsuutersuchungen im Kiefemhauungsbetrieb insbesondere bei der Aufarbeitung von Gruben und Faserholz.. Š.L. 8, s.431 PDF
169Ugrenović, 1940: Č. Janković: Le reboisement et la correction des torrents dans le departement des Bosses - Alpes.. Š.L. 9, s.469 PDF
170Ugrenović, Aleksandar, 1940: † Jovan Metlaš.. Š.L. 11, s.558 PDF
171... im Jahre 1941. Ibid., Tharandt, 1941.
172Untersuchungen uber die Spalfestiqkeit und ihren Zusammenhang mit dem Bau der Markstrahlen, Holz als Roh- und Werkstoff, 1941, 26-31.
173Aleksandar Ugrenović, 1942: Istraživanja o čvrstoći cijepanja i njenom odnosu prema sržnim trakovima. GŠP vol. 08 s. 1
174Aleksandar Ugrenović, 1942: Istraživanja o čvrstoći cijepanja i njenoj zavisnosti o ravnini cijepanja i stepenu vlage. GŠP vol. 08 s. 21
175Istraživanja o čvrstoći cijepanja i njenom odnosu prema sržnim trakovima. Glasnik za šum. pokuse, Zagreb 1942., s. 1-21.
176Istraživanja o čvrstoći cijepanja i njenoj zavisnosti od ravnine cijepanja i vlage drveta. Ibid., 1942., s. 21-61.
177U., 1942: Brojidbeni izvještaj.. Š.L. 5, s.145 PDF
178Ing. A. Ugrenović, 1945: Razvoj šumarske politike u sovjetskoj Rusiji.. Š.L. 1-12, s.29 PDF
179Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović, 1946: Osnovi šumarske politike u SSSR. Š.L. 1-6, s.29 PDF
180Aleksandar Ugrenović, 1946: Sto godina šumarstva. Š.L. 12, s.185 PDF
181ŠUMA I ČOVJEK; POLJOPRIVREDNO IZDAVAČKO PREDUZEĆE, BEOGRAD 1947. BIB
182Kemijsko iskorišćivanje i konzerviranje drveta (Iskorišćivanje šuma, sv. V), Ministarstvo industrije i rudarstva, Zagreb, 1947, 1-244.
183KEMIJSKO ISKORIŠĆAVANJE i KONZERVIRANJE DRVETA ; REDAKCIJA MINISTARSTVA INDUSTRIJE I RUDARSTVA N. R. HRVATSKE, ZAGREB 1947. BIB
184Šumarski dio ruskoga tehničkog rječnika (ur. Podhorski-Mirković), 1948.
185Upotreba drveta i sporednih produkata šume (VI. svezak djela Iskorišćivanja šuma). Ministarstvo industrije i rudarstva, Zagreb 1948., s. 1-429.
186Dr. A. Ugrenović, 1948: Drvna industrija i šumarstvo. Š.L. 5-6, s.145 PDF
187A. Ugrenović, 1948: Poliranje drveta. Š.L. 9-10, s.312 PDF
188UPOTREBA DRVETA I SPOREDNIH PRODUKATA ŠUME ; IZDANJE NAKLADNOG ZAVODA HRVATSKE, ZAGREB 1948. BIB
189Tehnologija drveta, II izdanje (s I. Horvat), Zagreb, 1950.
190TEHNOLOGIJA DRVETA; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1950. BIB
191ŠUMA U SVIJETLU NAUKE; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB 1951. BIB
192Šuma u svjetlu nauke. JAZU, Zgb 1951.
193Suradnja nauke i operative. ŠL 1951.
194Drvo za rezonanciju od Stradivarija do danas, JAZU, Zagreb, 1951.
195Uvodna studija djela Kresnik, starotalijansko umijeće građenja gudačkih instrumenata, JAZU, Zagreb, 1951.
196akad. A. Ugrenović, 1951: Saradnja nauke i operative. Š.L. 1-2, s.4 PDF
197
198A. Ugrenović, 1951: Münch prof. dr Ernst Beiträge zur Forstpflanzenzüchtung. Š.L. 12, s.418 PDF
199Arhitektonika živog stabla. JAZU, Zagreb 1952.
200Dr A. Ugrenović, 1952: Devet godina šumarske nastave. Š.L. 1-3, s.1 PDF
201TRSTENO; JAZU ODJEL ZA PRIRODNE NAUKE, ZAGREB 1953. BIB
202Arboretum Trsteno. JAZU, Zagreb 1954.
203Devedeset godina šum. nastave. Šum. list 1954.
204Problem šumarske terminologije. Ibid., 1954.
205Ugrenović Aleksandar, 1954: Problem šumarske terminologije. Š.L. 11-12, s.541 PDF
206Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB 1955. BIB
207Istraživanja o granatosti (kvrgavosti) bora (Pinus L.). Anali Instututa za eksperimentalno šumarstvo, JAZU, Zagreb 1955.
208Istraživanja o tehničkim svojstvima smrekovine (Picea excelsa Lk.), (suautor I. Horvat). Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU, Zagreb 1955.
209Ugrenović Aleksandar, 1955: Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955). Š.L. 11-12, s.361 pdf
210ANALI Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, ZAGREB 1955. BIB
211Eksploatacija šuma. Zagreb, 1957.
212EKSPLOATACIJA ŠUMA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1957. BIB
213Ugrenović A., 1958: Buchholz-Klemm: Lesohozjaistveni slovar (Forstwirt Fachwörterbuch, Berlin 1957.). Š.L. 3-4, s.135 PDF
214Ugrenović A., 1958: Dr. R. Scheuble : O smolarenju bora (Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn 52/1956.. Š.L. 3-4, s.135 PDF
215Ugrenović A., 1958: Trippodo G.: Vocabolario tecnico e commerciale del legno (Roma 1957.). Š.L. 3-4, s.135 PDF
216Šumarska enciklopedija; IZDANJE I NAKLADA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA FNRJ, ZAGREB 1959. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Iskaz članov. HSŠD: ŠL 1909.-16.
 *** ŠL 1908., s. 33: 1921., s. 211; 1926., s. 552; 1927., s. 205; 1928., s. 51; 1930., s.79,300; 1932., s. 486; s. 1936., s. 455; 1946. (prosinac, prilog); 1954., s. 41, 46, 47; 1965., s. 593; 1976., s. 406.
 *** Izvj, JŠU; 1927., s. 32; 1934., s. 8 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 1, 3, 136, 152.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 38, 68, 79, 81, 83, 88, 89, 92, 95, 98, 104, 107, 118, 127, 128, 132, 147, 160, 171, 183, 191, 195, 201, 202, 221, 223, 244-249, 251, 252, 254-258.
 N.N.: Predavanja iz šumarstva u Akademiji nauka. ŠL 1951., s. 408-412.
 Horvat, I.: Radovi Šum. odjela PŠF u Zgbu (1945-1955). ŠL 1955., s 517-526.
 Horvat, I.: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (1883-1958). In memoriam. ŠL 1958., s. 411-416 (s bibliografijom).
 Kauders, A.: Šum. bibliograf. II, s. 46, 108, 111, 125, 145, 195, 221, 234, 246, 435.
 *** ŠN, s. 56, 102, 121-125, 157, 173, 174, 193, 204, 205, 214, 217, 222, 229, 230, 233, 234, 244, 245, 252, 255, 260, 262, 266, 300-306, 324, 383, 384, 385, 519-524.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 17, 127, 328, 341.
 *** Enciklop. LZ, sv. 6, Zagreb 1969., s. 510.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 183, 218, 461, 535, 707.
 *** Zborn. Bjelovar 1974., s. 93, 404.
 *** Spomenica PMF-a (1874-1974). Zagreb 1974., s. 155.
 Piškorić, O.: 25. obljetnica JLZ - Šum. encikloped. ŠL 1976., s. 548-551.
 *** PŠH 1846-1976., s. 10, 11, 26, 41, 106, 110-113, 131, 141, 142, 173, 180, 200, 246, 249, 250, 254, 256, 306, 319, 320, 323, 325, 331, 333, 335, 339, 350, 405, 410.
 Horvat, I.: Prof. dr. A. Ugrenović (o stogod. rođ.). ŠL 1983., s. 541-543.
 *** ŠE 2, 1983., s.270., 320.
 *** ŠE 3, 1987., s. 544-545.
 *** Obljetnice. 80-god. prvih doktora šum. znan. ŠL 1987., s. 668-678.
 Uredn: III knj. Šum. enciklop. - Svečanost predstavlj. Ibid., s. 265-272.
 *** Zbornik o A. Levakoviću. HAZU, Centar za znan. rad Vinkovci, 1992., s. 8, 9, 131, 137.
 *** HŠD 1846-1996., s. 20, 23, 150, 156, 157, 161, 168, 169, 171-173, 177, 179, 181-183, 185, 225, 241, 242, 244, 249, 250, 252, 255, 269, 272.
 *** Filoz. fak. Sveuč. u Zagrebu, Zagreb 1998., s. 327.
 *** SŠN sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 37, 123, 135-139, 199, 200, 367, 413-419, (životopis s bibliografijom), 423, 656, 673, 679; sv. 3., s. 91, 113-115, 146-151 (ž. s bibliograf), 255, 256, 279, 296, 324, 306, 363.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Aleksandar Ugrenović, ŠL 7/1932, s.485 PDF
 ANDROIĆ, Milan: Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije, ŠL 7-9/1958, s.301 PDF
 HORVAT, Ivo: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović, ŠL 11-12/1958, s.411 PDF
 HORVAT, Ivo: Prof. dr Aleksandar UGRENOVIĆ, ŠL 11-12/1983, s.541 PDF
 BAĐUN, Stanislav: Prof dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ, ŠL 10-12/1987, s.675 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM