HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1481
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
SSS, referent iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1481)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišno Polje

 SSS, referent iskor. šuma. U šumarstvu se za poslio 1945. god., a 1974. bio je u Šumariji Grubišno Polje, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM