HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1485
ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1485)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna i Slavice rođ. Rodić. U šumarstvu se zaposlio 1978. god. Radio je u Šumariji Požega, ŠG Požega, sada "Hrv. šume", UŠP Požega. Glavninu radnog vijeka bio je čuvar šuma. Za rad na čuvanju šuma dodijeljen mu je zlatnik sa likom Tita. Sada je aktivan u Pokretu prirode: Lijepa naša – predsjednik je ogranka Plodna dolina. Živi u Štitnjaku kod Požege.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM