HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID1492
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1492)   IZMJENE         ISPIS



lokacija


 Sin Nikole Markovića. Osnovnu školu, u trajanju četiri godine, završio je u Lokvama, a za lugara je položio interni ispit. Kao lugar i poslovođa radio je u Šumariji Fužine, ispostava Lokve. Do sporazumnog prekida radnog odnosa došlo je 30.6.1971. Član je LD Srnjak” Fužine – Lokve; istakao se u tamanjenju vukova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM