HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1493
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar – čuvar šuma, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1493)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Grge i Kate rođ. Samaržija. Osnovnu školu u trajanju od 4 godine završio je u Gornjim Volaricama. Položio je stručni lugarski ispit i zaposlio se kao VKV pošumljivač – uzgajivač. šum. struke. Rad u struci započeo je 1952. u Šumariji Labin u Istri. Tu je radio 4 godine. God. 1956. prelazi u Šumariju Senj, gdje radi deset godina. Od 1966. do 1983. bio je zaposlen u Šumariji Krasno, a nakon toga odlazi u mirovinu. U Istri je radio na velikim pošumljavanjima nakon II. svj. rata – na sijanju sjemena šumskog drveća i prikupljanju te spremanju sjemena. Kasnije i u drugim šumarijama radi na pošumljavanju krša, resurekciji i čišćenju. Za primjeran rad dodijeljeno mu je 1980. priznanje: Diploma i pohvala. Kao umirovljenik živi u Senju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM