HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14962
ime ANČIĆ, Mario
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. inžinjer šumarstva
      viši asistent


lokacija

niže obr. Đakovo
srednje obr. Đakovo
diplomirao7. 12. 2000.Šumarski fakultet u Zagrebudipl. inž. šumarstva
doktorirao16. 12. 2011.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera15. 2. 2001.Šumarija Đakovopripravnik
1. 4. 2002.Šumarski fakultet u Zagrebustručni suradnik
1. 1. 2006.Šumarski fakultet u Zagrebuasistent
31. 12. 2011.Šumarski fakultet u Zagrebuviši asistent
trenutno, od3. 2. 2016.Šumarski fakultet u Zagrebudocent Mario Ančić rođen je 29.1.1976. u Đakovačkim Selcima, Republika Hrvatska.

Osnovnu i srednju školu završio je u Đakovu. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1994., a diplomira 7.12.2000. na Zavodu za uređivanje šuma, s temom „Primjena GIS-a i DMR-a na području šume Mačkovac“.

Kao apsolvent radio je na poslovima uređivanja šuma u tvrtki „Mirta d.o.o.“.

U razdoblju 15.2.2001.-31.3.2002. odradio je pripravnički staž u UŠP Osijek, Šumarija Đakovo. Regulirao je vojnu obvezu u HV i završio za računalnog operatera u „EBS“ d.o.o. informatika Đakovo.

Od 1.4.2002. radi na Šumarskom fakultetu, Zavod za uređivanje šuma na mjestu stručnog suradnika. Akademske godine 2002/03 upisuje znanstveni magistarski studij, iz područja Uređivanje šuma. Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odobrava izrada magistarskog rada pod naslovom „Utvrđivanje promjena stanja jednodobnih sastojina metodama daljinskih istraživanja i GIS-a“, a doc.dr.sc. Renata Pernar imenuje se mentorom.

U suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje šumarstvo, znanstvena grana uređivanje i zaštita šuma izabran je 01.01.2006. Promjenom ustrojstva poslijediplomskih studija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2005/06. upisuje doktorski studij, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem.
Odbor za poslijediplomske studije na sjednici održanoj 05.10.2007. godine donosi odluku kojom izv.prof.dr.sc. Renata Pernar imenuje savjetodavnim voditeljem.
Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta akademske godine 2008/09 odobrava izradu disertacije pod naslovom „Primjena multispektralnih i hiperspektralnih snimaka u procjeni oštećenosti obićne jele (Abies alba Mill.) i detekciji imele (Viscum album L. ssp. abietis /Weisb./Abrom.)“, a mentorom je imenovana prof.dr.sc. Renata Pernar.

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na 9. sjednici Senata održanoj 2009. godine odluku kojom je Mariu Ančiću odobreno pokretanje postupka stjecanja doktora znanosti u okviru doktorskog studija.
Doktorski rad obranio je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 16.12.2011. godine i time stekao akademski stupanj doktora znanosti u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, grana uređivanje šuma.

U popis znanstvenika i istraživača MZOŠ upisan je pod registarskim brojem 278264.

Pristupnik je voditelj jednog nacionalnog i suradnik na tri nacionalna znanstvenog projekta.

Do sada je kao autor ili koautor objavio 19 znanstvenih radova, od kojih sedam radova pripadaju a1 skupini znanstvenih radova, šest radova pripadaju a2 skupini, a dva rad pripadaju a3 skupini.

Član je Hrvatskog šumarskog, Hrvatskog kartografskog i Hrvatskog biometrijskog društva.

Dobro se služi engleskim jezikom i poznaje rad na osobnom računalu vezano uz razne programske pakete.
 $b$Doktorski rad$/b$


Naslov teme: Primjena multispektralnih i hiperspektralnih snimaka u procjeni


oštećenosti obične jele (Abies alba Mill.) i detekciji imele (Viscum album L. ssp. abietis /Weisb./ Abrom.)


Naziv Sveučilišta: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet


Datum obrane: 16. prosinca 2011. godine.$p class=link$POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA$/p$$p class=link$Znanstveni radovi iz skupine a$sub$1$/sub$$/p$a1-1. Španjol, Željko; Hršak, Vladimir; Barčić, Damir; Ančić, Mario; Dubravac, Tomislav; Rosavec, Roman; Oršanić, Milan (2009). Pine reforestation of degraded sites on the island of Rab, Croatia. Plant Biosystems 143(3): 482-495, November 2009.


Current Content, Accession Number: 2009-554DE-0007 ISSN: 1126-3504a1-2. Pernar, Renata; Seletković, Ante; Ančić, Mario; Sučić, Jelena (2011). Značajke


prostorne distribucije sušaca u bukovo-jelovoj šumi (Features of spatial snag


distribution in a beech-fir forest). Croatian journal of forest engineering 32 (1): 313-


327, April 2011.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 761BG ISSN: 1845-5719a1-3. Seletković, Ante; Pernar, Renata; Ančić, Mario; Sučić, Jelena (2011). Procjena


strukturnih elemenata sastojine na temelju vrijednosti spektralnog odbijanja IKONOS satelitske snimke (Assessment of stand structural elements on the basis of spectral reflectance values of an IKONOS satellite image). Croatian journal of forest


engineering 32 (1): 329-343, April 2011.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 761BG ISSN: 1845-5719a1-4. Klobučar, Damir; Pernar, Renata; Lončarić, Sven; Subašić, Marko; Seletković, Ante; Ančić, Mario (2010). Detecting Forest Damage in CIR Arial Photographs Using a Neural Network. Croatian journal of forest engineering 31 (2): 157-163, December


2010.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 716FH ISSN: 1845-5719a1-5. Pernar, Renata; Seletković, Ante; Ančić, Mario; Vedriš, Mislav; Teslak, Krunoslav (2008). Assessing the health status of beech-fir forests using remote sensing methods. Periodicum biologorum 110 (2): 157-161, June 2008.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 337DF ISSN: 0031-5362a1-6. Seletković, Ante; Pernar, Renata; Jazbec, Anamarija; Ančić, Mario (2008). Accuracy of high spatial resolution satellite images classification for forestry needs (Točnost klasifikacije satelitske snimke visoke prostorne rezolucije IKONOS za potrebe šumarstva). Šumarski list 132 (9-10): 393-404, 2008.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 383FC ISSN: 0373-1332a1-7. Pernar, Renata; Bajić, Milan; Ančić, Mario (2007). Seletković, Ante; Idžojtić,


Marilena: Detection of mistletoe in digital colour infrared images of infested fir trees.


Periodicum Biologorum 109 (1): 67-75, February 2007.


SCI-Expanded, ISI Document Delivery No.: 147QL ISSN: 0031-5362
 

a2-1. Pernar, Renata; Ančić, Mario; Seletković, Ante (2007). Primjena ICK aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić. Šumarski list 131 (11-12): 507-521, 2007.
CAB, Accession Number: 20083018459 ISSN: 0373-1332

a2-2. Pernar, Renata; Seletković, Ante; Ančić, Mario (2007). Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka (Assessing forest damage in the spačva basin with colour infrared aerial photographs). Šumarski list 131 (7-8): 315-332: 2007
CAB, Accession Number: 20073297585 ISSN: 0373-1332

a2-3. Lukić, Nikola; Pernar, Renata; Ančić, Mario. Seletković, Ante; Galić, Željko:
Ekological consequence of oil accidents in ecosystems of lowlandforest. Ekologia
(Bratislava) 26(3): 273-281.
CAB, Accession Number: 20073254928 ISSN: 1335-342X

a2-4. Kremer, Dario; Pernar, Renata; Ančić, Mario (2006). Distribution of North American ash species in the Drava River basin and Danube basin (Croatia). Acta Botanica Croatica 65 (1): 57-66, 2006.
CAB, Accession Number: 20063205009 ISSN: 0365-0588

a2-5. Pernar, Renata; Grgesina, Vladimir; Ančić, Mario; Seletković, Ante (2006).
Određivanje preciznosti snimanja točaka pomoću GPS-a u različitim fenološkim i
strukturnim stanjima sastojina. Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5: 479-489, 2006.
CAB, Accession Number: 20063205009 ISSN: 0352-3861

a2-6. Idžojtić, Marilena; Pernar, Renata; Lisjak, Zlatko; Zdelar, Hrvoje; Ančić, Mario
(2005). Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na
području Uprave šuma podružnice Požega. Šumarski list 129 (1-2): 3-17, 2005.
CAB, Accession Number: 20063205009 ISSN: 0373-1332
 $p class=link$Znanstveni radovi iz skupine a$sub$3$/sub$$/p$

a3-1. Pernar, Renata; Bajić, Milan; Vuletić, Dejan, Idžojtić, Marilena; Ančić, Mario;
Seletković, Ante (2009). Aerial high resolution imaging of the mistletoe for the
assessment of forest decline in fir stands. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Symposium (ISPRS). In: HeipkeC., K. Jacobsen & M. Gerke (ed.):
High resolution Earth imaging for Geospatial Information, vol. XXXVI, part I/W3,
Hannover 17.-25.05.2009., Germany.

a3-2. Pernar, Renata; Seletković, Ante; Ančić, Mario: Praćenje stanja šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Šume hrasta lužnjaka u promijenjeni staništima i gospodarskim uvjetima. HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb: 103-116.
 

1. Ančić, M., R. Pernar (2005) The Example of Applying GIS and DEM in Forestry. U:
Kereković, D. (ur.). GIS in Research & Practice IInd part: 319-324. HIZ-GIS Forum
Zagreb, University of Silesia Katowice.
ISBN 953-6129-28-0, ISBN 83-7009-580-1

2. Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković, M. Lipošćak (2006). Wetland inventory using remote sensing methods and GIS technology. U: Kereković, D. (ur.). GIS Applications and Development: 262-268. HIZ-GIS Forum Zagreb, University of Silesia Katowice.
ISBN 953-6129-29-9, ISBN 83-7009-518-6

3. Ardalić, B., R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković (2007). Monitoring changes in the health status of a horse chestnut avenue using remote sensing and GIS. U: Kereković, D. (ur.), Richness and diversity of GIS: 283-289. HIZ-GIS forum Zagreb, University of Silesia Katowice.
ISBN 953-6129-31-0, ISBN 83-918826-3-2

$p class=link$Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa$/p$

1. Barčić, D., Španjol, Ž., Rosavec, R., Ančić, M. (2013). Posebni rezervati šumske
vegetacije na jadranskome području Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije. HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Zagreb: 17-28 str.

$p class=link$Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima$/p$

1. Pernar, R., Seletković, A., Ančić, M. (2009). Praćenje stanja šuma hrasta lužnjaka
metodama daljinskih istraživanja. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Šume hrasta lužnjaka u promijenjeni staništima i gospodarskim uvjetima. HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb: 103-116 str.

2. Pernar, R., M. Bajić, D. Vuletić, M. Idžojtić, M. Ančić, Seletković, A. (2005). Aerial high resolution imaging of the mistletoe for the assessment of forest decline in fir
stands. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Symposium. In: Heipke C., K. Jacobsen & M. Gerke (ed.): High resolution Earth Imaging for Geospatial Information; Vol. XXXVI, part I/W3, Hannover 17.-20. 05. 2005., Germany. (ISSN 1682– 1777).

1Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3 pdf
2Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić, 2007: Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka. Š.L. 7-8, s.315 pdf
3Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković, 2007: Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić. Š.L. 11-12, s.507 pdf
4Seletković, A., R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić, 2008: Točnost klasifikacije satelitske snimke visoke prostorne rezolucije ikonos za potrebe šumarstva. Š.L. 9-10, s.393 pdf
5Mario Ančić, 2013: SVEČANA SJEDNICA POVODOM 115. OBLJETNICE ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 9-10, s.508 PDF
6Mario Ančić, Renata Pernar, Milan Bajić, Andrija Krtalić, Ante Seletković, Dubravko Gajski, Jelena Kolić, 2020: Spektralni potpisi (endmemberi) nekih šumskih vrsta u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.119 pdf
7Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac, 2021: Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47 pdf
8Jelena Kolić, Renata Pernar, Ante Seletković, Mirna Samaržija, Mario Ančić, 2022: Usporedba procjene oštećenosti krošanja na analognim i digitalnim infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama. Š.L. 5-6, s.187 pdf
9Nikola Pernar, Darko Bakšić, Mario Ančić, Ivan Perković, 2022: Kemijske značajke površinskog dijela tla u odnosu na litolologiju i geomorfologiju visokog krša. Š.L. 11-12, s.475 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM