HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1498
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1498)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ivana i Rozalije rođ. Domladovac. Osnovnu školu završio je u Štefanju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1983). Od 1984. do 1991. radio je kao poslovođa na uzgoju, a od 1991. radi kao čuvar šuma – Čazmanske nizinske šume – u Šumariji Čazma, ŠG Bjelovar, sada "Hrv. šume", UŠ podružnica Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM