HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1512
ime M., Luka
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1512)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1997.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Pavla i Kate rođ. Mišković. Osnovnu školu završio je u Grubišnom Polju, a Šum. školu u Karlovcu (1997) uz rad. Radi u "Hrv. šumama", UŠP Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM