HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1540
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, skladištar – domar – ekonom
     

                                                                IZBOR      (lugari /1540)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno

 šum. tehničar, skladištar – domar – ekonom. Sin Joze i Stoje. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1990. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj. Šumarija Krasno.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM