HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1557
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
nadlugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1557)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antona Matkovića. Pučku školu završio je u Mrkoplju. Glavninu radnog vijeka radio je u šumarstvu kao lugar, a potom, kao uspješan i zaslužan djelatnik, postigao je zvanje nadlugar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM