HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID160
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /160)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Marka i Dragice rođ. Kozjak. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Šum. školu u Srijemskoj Mitrovici. Radio je kao lugar od 1981. do 1991. u Višnjićevu (SR Srbija), a od 19.7.1993. radi u Šumariji Đulovac, UŠP Bjelovar. Živi u Đulovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM