HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1605
ime M., Miljenko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1605)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Đure i Ane rođ. Šipuljak. Osnovnu školu završio je u Ivanićkom Graberju, a Šum. školu u Karlovcu: za šum. radnika 1986. god., a za struč. radnika u šumarstvu – šum. tehničara 1987. Zaposlio se u Šumariji Novoselec, gdje i sada radi kao lugar, odnosno poslovođa, "Hrv. šume", UŠP Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM