HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1613
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1613)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Orahovica

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Nevenke rođ. Prka. Osnovnu školu završio je u Orahovici, a Šum. školu u Karlovcu (1979). Od 13.11.1980. radi u šumarstvu. Najprije je bio pripravnik u Šumariji Orahovica, ŠG Našice, a zatim nastavlja raditi u istoj Šumariji kao poslovođa. Nakon društvenih promjena radi u "Hrv. šumama", UŠ Našice, Šumarija Orahovica, gdje se i sada nalazi. Živi u Orahovici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM