HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1641
ime M., Juraj
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šuma i lov.
     

                                                                IZBOR      (lugari /1641)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Ane rođ. Bačurin. Osnovnu i Šum. školu završio je u Karlovcu (1988). Od 1988. god. radi u šumarstvu. Sada je na mjestu čuvara šume – pom. revirnika u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Vel. Gorica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM