HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID166
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /166)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Završio je Šum. školu u Karlovcu 1994. god. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šum. Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM