HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1663
ime M., Mile
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1663)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj

 Treći stupanj Šum. škole završio je 1985. god. u Karlovcu, gdje je 2000– te god. stekao zvanje šum. tehničar specijalist. Zaposlen je u "Hrvatskim šumama", UŠP Gospić, Šumarija Perušić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM