HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1667
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1667)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1982. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Našice, Šumarija Donji Miholjac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM